Annonce

10. februar 2011 - 17:53

Billedkunstnere raser mod nedskæring og ensretning

Den store trappe foran Statens Museum for Kunst var torsdag eftermiddag spærret af kunststuderende. Denne dag har de arrangeret en »udstilling« af næsten ens billeder, som de holder foran sig. Billederne forestiller alle et landskab med en gravhøj, det formodede resultat af borgerlig ensretning og udslukt inspiration.

De enorme nedskæringer på kunstinstitutionerne gør det umuligt at bevare det kreative og innovative miljø, som er nødvendigt for udviklingen af kunst, mener de.

JPEG - 107.2 kb
Ensretning. Foto: Linda Petersen.

Den konkrete anledning til protesten er, at Kunstakademiet er i økonomisk krise. Rektor Mikkel Bogh er blevet tvunget til at fyre seks af sine medarbejdere, lukke et af værkstederne og nedlægge en af Kunstakademiets to malerskoler. Det er sket for at lappe på et underskud på to millioner kroner fra foregående år og for at hindre, at underskuddet vokser sig endnu større i 2011.

Nyliberalister slukker for det kritiske potentiale

Ved aktionen talte blandt andre billedhuggeren, professor Bjørn Nørgaard, og han sagde, at »en ting skal vi gøre os klart. Kunst skal vi nok lave. Menneskers trang til at udtrykke sig, selv under de mest umulige forhold, er indiskutabel. Men i de samfund, der lader kunsten udfolde sig frit, opstår nye erkendelser, opdagelser, udvikling og i sidste ende den profane produktion, hvoraf den fælles velfærd opstår.«

Han sagde videre, at »klassicismen frisætter formen, romantikken frisætter fantasien, og modernismen den enkelte kunstners udtryk. Som studerende ved Akademiet indskriver I jer i denne lange diskussion gennem århundreder. I disse år er nyliberalismens markeds fundamentalisme i gang med at slå dette ihjel: Det, der heldigvis ikke lykkedes for 70’ernes nymarxister. Men de to tilsyneladende modsatrettede modernistiske utopier ligner hinanden i deres ahistoriske materialisme og rene kvantitative rationalisme. Måtte det heller ikke denne gang lykkes at begrænse de frie institutioner,« sagde Bjørn Nørgaard, og han sluttede: »Ansvaret er jeres. Den, der tøver og ikke handler, er skyldig«

JPEG - 91 kb
Professor Bjørn Nørgaard holder tale. Foto: Linda Petersen.

Kritisk kunst

Den dansk-franske kunstner Thierry Geoffroy, også kendt som Colonel, havde sin egen aktion i aktionen, nogle brune skilte blandede sig med de ens billeder, hvorpå var skrevet paroler, som »Artists are not selfish anymore« og »No more Bob Dylan show - We want critical art«.

JPEG - 85.7 kb
Her ses Colonels demo i demoen. Foto: Linda Petersen.

På en uddelt løbeseddel, som blev læst op af en af de studerende, forklarede de protesterende sig med, at »vi står over for så massive besparelser, at selve kerneområderne i vores uddannelse rammes, denne nedskæring går langt over den effektivisering, man ellers taler så meget om« (...) »Vi mister fagspecifikke laboratorier. Vi mister viden og kompetencer, der er helt grundlæggende for vores uddannelse, når 12 procent af de ansatte fyres.«

Det hedder videre, at »Kulturministeriet ønsker desuden at udsætte Billedkunstskolerne for politisk topstyring, så rektoren udstikkes direkte af Kulturministeriet. Dette er en direkte politisering af vores institution, der ellers altid har værnet om de faglige specialisters inddragelse i ansættelse og afskedigelse af rektor, og deres indflydelse på uddannelsens vision og indhold.«

Der bliver hos de studerende lagt vægt på, at Billedkunstskolerne gennem 250 år har spillet en væsentlig rolle i dansk kulturliv og været med til at udvikle samfundet:

»Det klinger hult, når Danmark bryster sig af kultur, innovation, viden og høj faglighed, alt imens alle kreative uddannelsesinstitutioner udpines for ressourcer. Overalt går kulturen i knæ af samme grund. De dynamiske, levende, innovative og reflekterende aspekter forsvinder.«, hedder det.

Aktionen varede en time.

Læs også artiklen »Vindblæst protest: Rør ikke ved vores akademi!« hos Politiken.

JPEG - 77.7 kb
Her ses Colonel (i rød jakke) og Copyflex (med orange hue). Foto: Linda Petersen.

Åbent brev

Onsdag sendte professorer fra Billedkunstskolerne nedenstående åbne brev til kulturministeren om situationens alvor:

»Til Kulturminister Per Stig Møller

Vi skriver i anledning af de økonomiske problemer som Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler p.t. kæmper med. I denne uge vil Akademiets Billedkunstskoler gennemføre anden runde af fyringer og nedskæringer på kun to år og dermed skære dybt i skolens centrale undervisning.

Som de kunstnere, kunsthistorikere og forskere der er ansat for at opretholde og beskytte denne unikke og vitale uddannelsesinstitutions faglige standard, føler vi os nødsaget til at gøre opmærksom på problemernes omfang, og på det kraftigste advare om den skade der nu sker på bredden af kunstnerisk ekspertise, både på Kunstakademiet såvel som på den danske kunstscene fremover. Nuværende såvel som fremtidige studerende og dermed også dansk kunst, vil blive mærket.

Det Kgl. Danske Kunstakademi er en højt respekteret uddannelsesinstitution med internationalt ry og udmærkelse. Undervisningens kvalitet og de billedkunstnere, der udgår herfra, er af meget høj standard. Billekunstskolerne tiltrækker studerende fra hele verden, og det er her til lands den eneste uddannelse i billedkunstnerisk praksis som tilbyder bachelor- og master-graden til sine studerende.

Fortløbende inflation i tilskud kombineret med den meget dyre vedligeholdelse af en fredet bygning (Charlottenborg) samt voksende ejendomsskatter – alle faktorer Kunst Akademiets Billedkunstskoler ikke har nogen indflydelse på – gnaver en større og større del af budgettet. Konsekvensen er en mere og mere forkrøblet økonomi og deraf følgende større og større besvær med at opfylde vores ambitioner og forpligtelser om forskning og kunstnerisk udvikling på højeste niveau i dansk samtidskunst.

Denne uge er en hel afdeling blevet lukket, og et professorat gået tabt.
Billedkunstskolerne bliver desuden tvunget til at fraflytte lokalerne på Frederiksholms Kanal: undervisnings- og billedhugger-atelierer oprindeligt bygget som billedhuggerværksteder og benyttet af billedkunstskolerne i over 250 år. Det betyder et dramatisk tab af atelierer for de studerende der arbejder i større skala.

Billedkunstskolernes internationale profil vil derudover blive drastisk reduceret – en profil det har taget årtier og møjsommeligt arbejde at bygge op. Radikale beskæringer af antal gæstestuderende og besøgende kunstnere betyder at forbindelser og dialoger med andre institutioner og studerende verden over vil blive kraftigt reduceret.

Fyringer af institutionens undervisnings- og administrative medarbejdere skader ikke blot enkelte personers arbejdsliv, men også det daglige arbejde og mulighederne for at opretholde den høje standard i undervisning som vi ellers er stolte af at kunne tilbyde. Tabet af ekspertise og speciallaboratorier er stort og vil blive følt øjeblikkeligt, da der ikke umiddelbart findes erstatninger andre steder i landet.

Udsigterne for relevante og nutidige studier i billedkunstnerisk praksis på højt niveau forringes i så høj grad herhjemme, at vi frygter at de bedste talenter fremover vil søge at realisere deres potentiale andre steder end i Danmark og dermed slet ikke længere indgå i en dansk kunsthistorie og tradition.
Sidst men ikke mindst er der over en årrække sket en forringelse af institutionens faglige autonomi.

Det sidste skridt har været en yderligere ændring i rektoransættelses proceduren, der foreslår endnu større ministeriel indblanding i rektoransættelse, og dermed tilsidesætter professionel faglig viden og erfaring til fordel for administrativ viden og tættere bånd til ministeriet, der dermed tilsidesætter en gammel tradition for armslængde-princip.

Billedkunstskolernes faglige og institutionelle selvstændighed er afgørende for at de kan varetage udannelserne i det komplekse felt som billedkunstnerisk praksis i dag udgør.

Det er de nuværende studerende, de fremtidige studerende såvel som på længere sigt dansk billedkunst generelt der betaler for disse tab. Hvis ikke ministeriets systematiske budget-forringelser ændres, vil kvaliteten og den internationale anerkendelse af uddannelsen blive så skadet at konsekvenserne i høj grad vil blive mærket generelt i dansk billedkunst, og vil på lang sigt blive meget svære at reparere.

Hilsen fakultetsgruppen på Det Kongelige Danske Kunstakademi,
Billedkunstskolerne:

Anette Abrahamsson, professor, Malerskole 1

Martin Erik Andersen, professor, Billedhuggerskolen på Charlottenborg

Gerard Byrne, professor, Afdelingen for tidsbaserede medier

Henriette Heise, lektor, Grunduddannelsen

Ann Lislegaard, professor, Afdeling for mediekunst

Thomas Locher, professor, Grafisk Afdeling

Tumi Magnusson, professor, Malerskole 2

Nils Norman, professor, Mur og rum

Lars Bent Petersen, senior lektor og leder af Grunduddannelsen

Pia Rönnicke, lektor, Grunduddannelsen

Katya Sander, professor, Billedhuggerskolen Frederiksholms Kanal
«

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce