Annonce

Politisk ØkonomiDansk, europæisk og global økonomi
PSO - afgift
30. januar 2017 - 14:32

AFSKAFFELSEN AF PSO - AFGIFTEN ER EN SKANDALE

Så hvad laver S og SF i den aftale?

I. PSO - aftalen.


17. nov. 2016 er en skammens dag. Den dag indgik den daværende venstreregering en aftale med 6 andre politiske partier, herunder Socialdemokratiet, SF og Det Radikale Venstre om gradvist afskaffe PSO afgiften fra 2017 til 2022.

Afskaffelsen af afgiften finansieres primært gennem en gradvis forhøjelse af bundskatten med 0,05 pct. point i 2018 stigende til 0,09 pct. point. fra 2022 og frem samt gennem en gradvis reduktion af den såkaldte ”grønne check”. Herudover gennemføres mindre besparelser på diverse erhvervsstøttebesparelser.[1]

Som et mindre plaster på såret afsættes en såkaldt ”Grøn klimapulje” på i alt 375 mio. kr., fordelt på perioden 2017 til 2020. Og en havvindmøllepark og to kystnære havvindmølleparker, som regeringen ellers havde foreslået sløjfet, gennemføres alligevel.

 

II. PSO – ordningen.


PSO (Public Service Obligation) -afgiften opkræves via elregningen og går til at sikre miljøvenlig elproduktion. Pengene går blandt andet til opførsel af f.eks. vindmøller.

PSO-afgiften blev indført af Folketinget i 1998 og for at fremme grøn energi garanteres en fast høj pris på el fra vindmøller. Så når markedsprisen på el er lav - ligesom nu - og vindmølleindustrien derfor må sælge for en lav pris, stiger PSO-afgiften, fordi vindmølleindustrien skal kompenseres.[2]

PSO – afgiften har hermed været drivende for danske investeringer i elproduktion baseret på vedvarende energi og en af hovedårsagerne til, at ca. 50 pct. af den samlede danske elproduktion kommer fra vedvarende energi.[3]

Figur: Dansk elproduktion, 2006 – 2014. [4]

Udgifterne til PSO – ordningen har været stigende siden energiforliget i 2012. Dels fordi der er opført mange vindmøller, som får et tilskud til deres elproduktion. Men også fordi el -prisen er faldet betydeligt. Når elprisen falder med 1 øre, stiger PSO´ en med 0,5 øre.

Ca.  2/3 af den samlede PSO betaling er blevet betalt af erhvervene, idet dog de mest energiintensive virksomheder får nedsat betalingen.

Figur. Fordeling af PSO – betalinger 2015.

Men uanset stigningen i PSO – afgiften har både husholdninger OG virksomheder fået en billigere el -regning i perioden. [5]

III. Ordningen ikke ”løbet løbsk” økonomisk set.

Det må anerkendes, at udgifterne til ordningen har været stigende navnlig siden 2012.

Figur; Udvikling i PSO – omkostninger.

I den seneste fremskrivning fra Energistyrelsen fra maj 2016 forventes udgifterne til PSO-ordningen at koste cirka 7 - 8  milliarder om året i perioden 2017-2025. [6]

Energi og klimaminister Lars Christian Lilleholt har i forbindelse med de senere års stigning fremført, at stigningen i udgifterne til ordningen var uholdbar og ordningen var løbet løbsk. [7] Dette står imidlertid i modsætning til eksperternes forudsigelser.

Baseret på Energistyrelsens forventninger til elpriserne og til udbygningen af vindbaseret elproduktion regner Klimarådet i værste tilfælde med en stabilisering af udgifterne til ordningen i de kommende årtier, regner man et markant fald i udgifterne i de kommende årtier som det langt mest sandsynlige.

Det er altså ikke korrekt, at ordningen er løbet økonomisk løbsk.

 

Figur: Klimarådets fremskrivning af PSO - omkostninger

 

 

 

IV. Og PSO aftalen var slet ikke ulovlig.

Men her stopper den daværende Venstreregering og den da – og nuværende energiministers fordrejninger ikke.

Om end et ønske om at begrænse udgifterne til den grønne omstilling har været den egentlige årsag til at regeringen har ønsket at afskaffe PSO – afgiften har anledningen været en anden, nemlig at EU kommissionen har erklæret ordningen i strid med EU statsstøtteregler. Dette greb Venstreregeringen med kyshånd og erklærede, at afgiften måtte fjernes, fordi den var ulovlig.

Dette har imidlertid været en decideret usandhed. EU kommissionens talsmand erklærede herom adspurgt direkte, at ”Vi har aldrig konkluderet i en statsstøttesag, at PSO – tariffen var ulovlig”.[8]

Faktisk har EU kommissionen aldrig krævet afgiften afskaffet, kun justeret. Problemet har slet ikke været opkrævningen af afgiften, kun fordelingen af støttemidler, idet EU kommissionen har haft indvendinger mod, at støtten til grøn energi kun gives til vedvarende energianlæg i Danmark, selv om der også betales afgift på importeret strømning.

Europa-Kommissionen pegede på flere mulige løsninger, der kunne afværge, at den danske PSO-afgift i sidste ende kom i karambolage med EU's regler – løsninger som ikke indebar en total afskaffelse af den grønne elafgift. Europa-Kommissionen foreslog blandt andet Danmark at PSO-støtten også gik til udenlandske el producenter, som havde været med til at betale afgiften. På den måde ville afgiften ikke føre til forskelsbehandling af danske og udenlandske elproducenter,[9]

Regeringen fremstillede imidlertid dette som helt uacceptabelt og tegnede et billede af, at pengene ville fosse ud af den danske statskasse. Men dette var endnu en fordrejning fra ministerens side. Afgiften kunne nemlig være målrettet elproducenter i lande, som på samme måde åbner deres støtteordninger for danske elproducenter. [10]

En sådan ordning har Tyskland indført. Og en sådan ordning ville for Danmark have været en nettofordel  [11] – ikke et gabende hul i de offentlige finanser.

 

 

V. Afskaffelsen af PSO – afgiften skader klimaet og den grønne omstilling.


Men ikke nok med, at regering og energiminister har løjet omkring ordningens lovligheden og de mulige alternativer. Man har også påstået, at”… regeringens PSO – løsning vil fremme den grønne omstilling…” [12]  og ”…bidrage positivt til, at Danmark opfylder sine klimamål”.

Igen er der tale om direkte usandheder.

Som fastslået af klimarådet vil den aftalte løsning medføre, at elforbruget stiger. En betydelig del af det større elforbrug (84 % i 2020) vil blive dække af produktion fra fossilt baserede kraftværker og af naturgas (13 %). Det vil stadig være tilfældet i 2030, hvor stadig over 2/3 vil blive produceret på kul og 30 pct. på naturgas.


Figur: Fordeling af produktionen af stigende dansk elforbrug i 2020 og 2030. [13]

Som følge af, at stigningen i elforbrug primært leveres via fossile brændsler, vil afskaffelsen af PSO – afgiften øge CO2 udledningen i Danmark. Denne vil stige med 3,1 mio. ton CO2 i 2020 og 3 mio. ton i 2030.

Tabel: Øgede CO2 – udledninger i 2020. [14]

El produktionen er omfattet af EU s C02 – kvotesystem. Det betyder, at CO2 udledningerne fra det forøgede elforbrug vil være kvoteomfattede. Det vil dog ikke modvirke stigningen i CO2 – udledningen, idet der gennem længere tid har været et stort overskud af CO2 – kvoter, hvilket forhindrer at CO2 – kvotesystemet vil medføre reelle reduktioner af CO2 – udledningen. Og der er ingen udsigt til, at denne situation vil ændre sig på denne side af 2030. [15]

Og forureneren vil klart være erhvervslivet, idet virksomhederne vil stå for op mod 2/3 af den samlede merudledning.

Figur: Fordeling af ekstra merforbrug af el. [16]

Når afgiften afskaffes og erstattes med en øget skattebyrde for husholdningerne, er det således et tilbageskridt og brud i forhold til princippet om, at forureneren skal betale for afhjælpningen af forureningen.

Samtidig rummer det, at støtten til den grønne omstilling fremover skal finansieres over finansloven også en nærliggende fare for, at borgerlige partier i jagten på skattelettelser giver sig til at finansiere disse på bekostning heraf.

 

VI. Afskaffelsen af aftalen giver kun nævneværdig gevinst for virksomheder og højtlønnede, ikke for almindelige mennesker.


Men her stopper fordrejningerne ikke. At virksomhederne tjener på aftalen fremstår særdeles klart idet det de jo spares for årligt omkring 3 milliarder i energiafgifter.  Det betyder, at erhvervslivet i perioden 2017 – 2025 lettes for omkring 23 mia. kr.  [17]Hvilket da også har fået energi – og klimaministeren til ekstatisk at tale om ”Danmarks

Det er utvivlsomt heri, at vi finder det egentlige grund til, at Venstreregeringen så stærkt ønskede PSO – afgiften afskaffet og forfulgte dette mål med alle til rådighed stående midler, herunder direkte løgne og fordrejninger og uanset skadelige virkninger for klimaet.

historiens største erhvervsskattelettelse”. [18]

Bagsiden af denne lettelse for virksomhederne er, at forhøjelse af bundskatten og afskaffelse af den grønne check skal finansiere erhvervsskattelettelsen. Ikke desto mindre har energi – og klimaminister Lars Christian Lilholt påstået, at afskaffelsen af PSO afgiften tilmed er en gevinst for almindelige mennesker, idet de alle får en billigere el - regning.[19]

Ifølge Finansministeriet og energi – og klimaministeren vil den samlede aftale således give en typisk LO – familie med børn få en gevinst i 2025 på 2.500 kr.

Tabel: Angiven effekt på disponibel indkomst af den samlede aftale for LO familie med 2 børn i ejerbolig, [20]

Hvad der imidlertid er godt gemt i forbindelse med selve PSO – aftalen, men alene fremgår af venstreregeringens 2025 plan er, at denne beregning ikke blot er baseret på den de ændringer i den disponible indkomst som selve de skattemæssige ændringer betyder.

Nok så væsentligt er beregningen også er baseret på nogle mere end tvivlsomme antagelser om, at de virksomhederne som får en gevinst ud af aftalen også lader lønmodtagerne få del i denne gevinst.

Dette er imidlertid noget, som energi – og klimaministeren først klart har vedgået offentligt efter aftalens indgåelse. [21] I selve aftalen fremgår det af en anmærkning i et faktaark til aftalen om virkningen af PSO aftalen på familietyper, hvoraf det fremgår, at ”PSO afgiften er beregnet inkl. overvæltning af erhvervenes PSO-lempelse”. [22]

Nærmere bestemt antager ved beregningen, at lempelsen af afgiften vil have en umiddelbar direkte effekt og en umiddelbar indirekte effekt.

Den direkte effekt handler om at el – selskaberne forventes at sætte priserne ned på el i samme omfang som PSO – afgiften lempes.

Den indirekte effekt handler så om, at lempelsen også i resten af erhvervslivet forudsættes overvæltet i højere lønninger og lavere priser.[23]

I denne fremgår kun den samlede gevinst, men på basis af oplysninger til folketinget [24] har AE – rådet at delt denne op i direkte og indirekte virkning. [25]

Tabel: Umiddelbar effekt af afskaffelse af PSO – afgift, opdelt på direkte og indirekte effekt. [26]

 

Der er altså tale om, at Venstreregeringen her med denne ”indirekte effekt” regner dynamiske effekter ind ikke blot i statsbudgettet, men i almindelige menneskers husholdningsbudget.

Men der er tvivlsom evidens og stor usikkerhed om dynamiske effekter generelt. At regne de her dynamiske effekter ind i en LO families husholdningsbudget må derfor betegnes som voldsomt optimistisk.

Der er derfor ingen som helst garanti for, at LO familien nogen sinde ser de penge. [27]

Ministeren har da også måttet indrømme, at beregningen er usikker og at han ikke kan garantere denne del af gevinsten. [28]

Der er derfor al mulig grund til at korrigere energi – og klimaministerens beregning.

 

Tabel: Korrigeret beregning af effekt i 2025 af afskaffelsen af PSO afgiften plan på typisk LO – families rådighedsbeløb.

For den typiske familie, LO familien med 2 børn og ejerbolig, skrumper det af ministeren postulerede gevinst ind til stort set ingen ting (+400 kr. om året i 2025).

Billedet ser tilsvarende ud, når vi ser på flere familietyper.

Ministeren hævder som fremgået, at alle familietyper vil tjene på afskaffelsen af afgiften, men når den beregnede gevinst korrigeres for de stærkt tvivlsomme dynamiske effekter, fås et andet billede.

Kun højtlønnede funktioner opnår en større gevinst på aftalen, mens gevinsten for alle mindre velstående familier ligesom for LO – familien skrumper til stort set ingenting.


Tabel: Af regeringen beregnet gevinst 2025 af aftalen om afskaffelse af PSO afgiften og gevinst korrigeret for dynamiske effekter, fordelt på forskellige familietyper.

Konklusion.

Aftalen fra nov. 2016 mellem den daværende venstreregering og 6 af folketingets partier om afskaffelse af PSO – afgiften må -  som det er fremgået – betegnes som en SKANDALE.

Aftalen skader klimaet og sætter klimaindsatsen tilbage, den flytter regningen for CO2 udledning fra de forurenende virksomheder til husholdningerne og den er fordelingspolitisk skæv, idet den stort kun er til fordel virksomheder og højtlønnede.

Tilmed er aftalen blevet til ved alle hånde fup og fidus kneb fra regeringen med da -og nuværende energi og klimaminister Lars Christian Lilleholt spidsen.

Man har i strid med sandheden hævdet at PSO aftalen var ulovlig, man afvist alle andre løsningsmuligheder end en afskaffelse, man sminket de klimamæssige konsekvenser og man har benyttet decideret talmanipulation til brug for et fejlagtigt postulat om, at aftalen er en gevinst for almindelige mennesker.

Det må anerkendes, at S og SF som et plaster på klimasåret fik bibeholdt opførelsen af de kystnære vindmøller, som energiministeren ville skrotte. Samt at man fik oprettet en klimapulje til at modvirke det øgede forbrug.

MEN: Det er småting i forhold til skattebesparelsen på 3. mia. kr. til erhvervslivet og den modsvarende skatteforhøjelse til lønmodtagerne samt i forhold til forøgelsen af el – forbrug og CO2 – udledning, Aftalen er og bliver samlet set klimamæssig reaktionær og fordelingspolitisk skæv: Så hvad laver Socialdemokratiet og SF i den aftale?

 

Henrik Herløv Lund, økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm.
Uafhængig

HENVISNING:

Jeg udgiver nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER" (om velfærd, økonomi og neoliberalisme).
Vederlagsfrit abonnement kan tegnes ved at maile til herloevlund@mail.dk   
Alle rapporter og artikler kan downloades på www.henrikherloevlund.dk  under "Artikler og rapporter"

 

NOTER:


[1]) Jf. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Regeringen indgår bred politisk aftale om en PSO – løsning Pressemeddelelse, 17.11.6.
http://efkm.dk/aktuelt/nyheder/nyheder-2016/november/pso/

[2]) Jf. Jensen; Louise Brodthagen: PS0 – afgiften. DR.dk, 13.05.16.
http://www.dr.dk/nyheder/indland/forstaa-pso-afgiften-paa-fem-minutter-hvorfor-betaler-du-vindmoeller 

[3] ) Jf. Klimarådet: Midt i en energiomstilling – udfordringer og løsninger for den danske PSO – ordning.
http://www.klimaradet.dk/da/analyser/midt-i-en-energiomstilling-udfordringer-og-loesninger-den-danske-pso-ordning

[4] ) Kilde: Oven anførte værk, s. 6.

[5]) Jf. Kristiansen, Cecilie Lund; Ander Bækgård og Ellen Ø. Andersen: Højere skat skal betale omstridt grøn afgift. Politiken 18.11.16.
https://www.pressreader.com/denmark/politiken/20161118/281552290446765

[6]) Energistyrelsen: Danmarks energi – og klimafremskrivning 2015.
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/widgets/multi_campaign/files/dk_energi_klimafremskrivning_2015.pdf 

[7]) Regeringen vil afskaffe grøn afgift. Tv2, 09.05.16
http://nyheder.tv2.dk/politik/2016-05-09-regeringen-vil-afskaffe-groen-afgift 

[8] ) Jf. Bækgaard, Anders og Morten Skærbæk: EU har ikke dømt PSO – afgift ulovlig. Politiken 10.12.16
https://www.pressreader.com/denmark/politiken/20161210/281522225718775

[9] ) Jf. Jørgensen, Steen A: Minister erkender: Det var ikke et krav fra EU, at Danmark afskaffede PSO-afgiften. Jyllandsposten, 14.12.16. http://jyllands-posten.dk/politik/ECE9225279/minister-erkender-det-var-ikke-et-krav-fra-eu-at-danmark-afskaffede-psoafgiften
http://jyllands-posten.dk/politik/ECE9225279/minister-erkender-det-var-i...

[10]) Jf. Andersen, Ellen Ø: PSO aftale vil få Danmarks CO2 udledning til at stige. Politiken 19.11.16.
http://politiken.dk/indland/article5655711.ece

[11]) Jf. Det Økologiske Råd: Afskaffelse af PSO et tilbageskridt. Pressemeddelelse. 17.11.16
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/efk/bilag/57/1689450.pdf 

[12]) Jf. DK2025, s. 121

[13] ) Kilde: Klimarådet: Fjernes PSO vil stigende dansk elforbrug udlede mere CO2. 26.09.16
http://klimaradet.dk/da/nyheder/fjernes-pso-vil-dansk-elforbrug-udlede-mere-co2

[14] ) Kilde: Oven anførte værk, s. 3.

[15] ) Jf. oven anførte værk, s. 2.

[16]) Kilde: Oven anførte værk, s. 3.

[17]) Jf. Lund; Rune: 2025 plan – erhvervs – og vækstområde samt det grønne område.28.09.16.
https://org.enhedslisten.dk/files/vaekst2016.pdf  

[19]) Jf. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet: Regeringen indgår bred politisk aftale om en PSO – løsning Pressemeddelelse, 17.11.6.
http://efkm.dk/aktuelt/nyheder/nyheder-2016/november/pso/

[20]) Kilde: Faktaark om virkninger af PSO – aftalen for 6 familietyper. 18.11.16
http://efkm.dk/media/7913/faktaark-virkninger-af-pso-aftalen-for-6-familietyper.pdf

[21]) Jf. Bækgaard, Anders og Morten Skærbæk: Minister – EU har ikke dømt PSO – afgift ulovlig. Politiken, 10.12.16

[22]) Jf. Kilde: Faktaark om virkninger af PSO – aftalen for 6 familietyper, s 2 – anmærkning til tabel 1 til 6. 18.11.16
http://efkm.dk/media/7913/faktaark-virkninger-af-pso-aftalen-for-6-familietyper.pdf

[23]) Jf.  Venstreregeringens 2025 plan, s. 135 og jf. Pihl, Mie Dalskov og Jonas Schytz Juul: Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025 planen, s. 2.s
AE – rådet, 28.09.16

[24]) Jf. svar til Folketingets skatteudvalg på spørgsmål 351 af 29.04.16.
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/sau/spm/351/svar/1320590/1627308.pdf

[25]) Det skal dog bemærkes, at den samlede umiddelbare gevinst i 2025 planen udgør 3.700 kr., mens den i aftalen om afskaffelse af PSO – afgiften udgør 3.700 kr.

[26]) Kilde: Pihl, Mie Dalskov Pihl og Jonas Schytz Juhl: Tabere og vindere ved regeringens skatteforslag i 2025 planen, s. 2. 28.09.16 https://www.ae.dk/analyser/tabere-og-vindere-ved-regeringens-skatteforslag-i-2025-planen 

[27]) Jf. Astrup, Morten og Allan Lyngsø Madsen: 2025 plan giver røde tal på LO -familiers bundlinje. Politiken 08.10.16

[28]) Jf. Bækgaard, Anders og Morten Skærbæk: Minister – EU har ikke dømt PSO – afgift ulovlig. Politiken, 10.12.16

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce