Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Dokument
17. marts 2014 - 12:52

Idepapir for Forum for Socialistisk Demokrati

Medlemmer af Enhedslisten har taget initiativ til at danne et netværk med navnet Forum for Socialistisk Demokrati. Netværket er ikke en fraktion, men et forum for debat og politikudvikling. Modkraft bringer initiativtagernes idepapir.

1. Det er vi

Vi er medlemmer af Enhedslisten, som holder fast i, at nødvendigheden af et opgør med udbytningen, privatejendomsretten til produktionsmidlerne og den politiske undertrykkelse, skal være Enhedslistens grundlag.

Vi mener, Enhedslistens fornemmeste opgave er at mobilisere en bred politisk bevægelse for socialisme. En bevægelse som bygger på demokratiske klasseorganisationer i civilsamfundet.

Vi sætter fokus på en international bevægelse, der kæmper for en socialistisk revolution.

Vi sætter fokus på menneskers aktive inddragelse i det politiske arbejde. En nok så stor indsats i det parlamentariske arbejde kan aldrig erstatte en aktiv befolkning.

For os er det derfor afgørende, at det er Enhedslistens medlemmer, som formulerer og udfører partiets politik. For os er det vigtigt, at Enhedslisten står i spidsen for at opbygge en deltagerdemokratisk modstand mod statens krisepolitik.

2. Det vil vi

Der er brug for medlemmernes viden og aktive inddragelse i udviklingen af partiets politik. Der er brug for, at medlemmerne får mere indflydelse på det daglige politiske og organisatoriske arbejde. For kun gennem medlemmernes indsats kan vi forandre samfundet.

Enhedslisten er nemlig ikke et vælgerforeningsparti. Alle medlemmer er ligestillet og har lige meget at skulle have sagt, når det gælder udvikling af partiets politik.

Vi kæmper for: Partiet tilbage til medlemmerne!


For at fremme medlemmernes aktive indragelse i udviklingen af Enhedslistens politik danner vi

Forum for Socialistisk Demokrati

Forum for Socialistisk Demokrati er åben for medlemmer af Enhedslisten.

I stedet for den professionalisering af politikken, som i øjeblikket præger partiet, vil vi give os selv som medlemmer redskaber til igen at være de, der formulerer Enhedslistens politiske visioner og praktiske politik.

Forum for Socialistisk Demokrati har to overordnede formål:

  • At arbejde for fremme af den politiske debat om en konkret, socialistisk reformpolitik
  • At arbejde for fremme af den politisk-teoretiske debat i Enhedslisten

3. Det arbejder vi for

3.1 Mere civilsamfund

Vi kæmper for mere magt til civilsamfundet. I dag står den enkelte borger ofte alene over for den offentlige forvaltning, hvis vi f. eks. bliver arbejdsløse. Denne individualisering af borgeren har svækket de solidariske bånd i arbejderbevægelsen.

Vi afviser løgnene om »flexicurity« og ønsker reel sikkerhed mod afskedigelser, usikre ansættelsesvilkår og underminering af fagbevægelsen.

Vi vil behandles ordentligt og respektfuldt på arbejdspladserne og vi vil ikke tolerere underminering af vore faglige rettigheder.

Vi vil ikke udsættes for fantasifulde, motivationsfremmende ledelsesteknikker, der skal påvirke vore holdninger og meninger.

Vi vil have A-kasserne og jobformidlingen tilbage til fagforeningerne. Vi vil have den fulde strejke- og blokaderet tilbage.

Vi ønsker at rejse en diskussion om, hvordan vi kan skabe effektive kampmidler. Kampmidler, der ikke kan standses af det fagretlige system.

Der er brug for, at Enhedslisten udvikler konkrete krav om bortfald af kontrollerende og disciplinerende rådighedsregler inden for dagpenge- og bistandssystemet.

Der er brug for, at rejse en diskussion om, hvordan vi igen kan skabe solidaritet i samfundet.

3.2 Stærke bevægelser

Vi kæmper for stærke bevægelser, der protesterer mod det demokratiske forfald og indskrænkningen af vort demokratiske rum.

De europæiske regeringer er i fuld gang med at legitimere de allerrigestes privilegier og forsøger samtidig at bevare kontrollen over samfundet ved at skræmme en befolkning, der er angst for social deroute.

Vi vil have retten til at demonstrere tilbage – uden at risikere at blive udsat for lømmelpakker eller anden intimiderende lovgivning.

Der er brug for, at Enhedslisten bidrager til at skabe stærke og uafhængige bevægelser. Bevægelser der tager sagen i egen hånd og ikke lader sig begrænse af formelle regler.

Der er brug for at rejse en diskussion om, hvordan vi kan bidrage til at udvikle protestbevægelser som den spanske »De indignerede«. En bevægelse, der både hjælper folk og mobiliserer.

3.3 Tilbageerobre demokratiske rettigheder

Vi kæmper for et opgør med de autoritære tendenser, hvad enten det er i form af terrorlovgivning eller indskrænkningen af privatlivets fred i form af logning af alt, hvad du foretager dig på nettet og med din telefon.

Vi vil have retten tilbage til internationalt at støtte mennesker og bevægelser, der kæmper for frihed, lighed og solidaritet, uden vi risikerer overvågning og fængselstraf i Danmark.

Der er brug for, at Enhedslisten sætter fokus på undergravningen af retsstaten som følge af kontrol, overvågning og kriminalisering af den enkelte borger og de bevægelser, den herskende klasse ikke kan lide.

Der er brug for at rejse en debat om, hvordan vi kan generobre såvel den enkelte borgers som organisationers demokratiske rettigheder.

3.4 Solidarisk miljøpolitik

Vi kæmper for et opgør med den politiske og økonomiske elite og dens støtte til uhæmmet vækst og et opgør med den forbrugskultur, der findes i de rige, kapitalistiske lande

Vi vil have et samfund, som konsekvent bygger på vedvarende energi og en økologisk og bæredygtig produktion.

Der er brug for, at Enhedslisten fokuserer på en solidarisk miljøpolitik, der sikrer den enkelte borger et billigt basisforbrug, mens overforbrug beskattes tungt. En miljøpolitik der mindsker uligheden mellem rige og fattige.

Der er brug for at rejse en diskussion om, hvordan vi får en solidarisk miljøpolitik.

3.5 Reel frigørelse

Vi kæmper for et opgør med de kønsbestemte uligheder på arbejdsmarkedet, i samfundet og i familien. Et opgør med de mandsdominerede magtforhold.

Vi vil have et samfund uden forskelsbehandling

Der er brug for, at Enhedslisten fokuserer på at skabe reel frigørelse for både mænd og kvinder på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i hjemmet.

Der er brug for at rejse en diskussion om, hvordan vi kommer fra at tale om det og i stedet handler.

3.6 En demokratisk uddannelsespolitik

Vi kæmper for, at alle har ret til uddannelse og ingen skubbes ud.

Vi vil have et samfund, hvor uddannelse er et mål i sig selv, hvor uddannelse ikke kun er at blive uddannet til lønarbejde.

Der er brug for, at Enhedslisten fokuserer på uddannelse som frigørelse for den enkelte fremfor som tilpasning til arbejdsmarkedet.

Der er brug for at rejse en diskussion om, hvordan vi udvikler en uddannelsespolitik, hvor borgeren er i centrum.

3.7 Kulturpolitik

Vi kæmper for en mangfoldig kultur, hvor det ikke er et spørgsmål, om man kan finde sponsorer for at realisere en idé, men om folk vil se, høre eller deltage.

Vi vil have en kulturpolitik, der især støtter nye ideer, så mangfoldigheden kan blomstre.

Der er brug for, at Enhedslisten modarbejder tendensen til, at alle livets områder kommercialiseres, og hvor kulturen ikke er et spørgsmål om penge.

Der er brug for, at vi udvikler en ny kulturpolitik.

3.8 Offentlig sektor

Vi kæmper for en offentlig sektor, der hverken styres af kapitalistiske ledelsesmetoder som New Public Management eller af kapitalistiske markedsprincipper.

Vi vil have en offentlig sektor, der styres efter befolkningens behov.

Der er brug for, at Enhedslisten fokuserer mere på at bekæmpe den stigende markedsgørelse og udlicitering af den offentlige sektor og de autoritære tendenser, der følger heraf.

Der er brug for at rejse en diskussion om, hvordan vi kan ændre på styrkeforholdet i den offentlige sektor og styrke samarbejdet mellem offentligt og privat ansatte.

3.9 Den ideologiske kamp - værdipolitik

Vi kæmper for at afskaffe udbytningen og den private ejendomsret til produktionsmidlerne. Vi vil have et samfund, hvor mennesker arbejder for at leve, ikke lever for at arbejde

Der er brug for, at Enhedslisten fokuserer mere på socialistiske værdier og løsninger, så de bliver et alternativ i den offentlige debat. Det er utilstrækkeligt at kritisere eller korrigere liberalismens værste udskejelser.

Der er brug for at rejse en debat om, hvad socialistisk reformpolitik er og igen sætte værdier som frihed, lighed og solidaritet i højsædet.

3.10 En løbende politisk-teoretisk debat

Enhedslisten har brug for at generobre sproget – socialismens sprog.

Derfor har vi brug for en analyse af kapitalismen, af staten og af klasserne i samfundet, hvis vi skal forstå det samfund, vi lever i.

Vi har brug for at få et internationalt perspektiv på vores arbejde. For socialisme kan kun blive virkelighed, hvis det sker internationalt.

Vi har brug for hele tiden at udvikle vor forståelse af samfundets grundlæggende mekanismer og den internationale situation.

Derfor har medlemmerne også krav på hele tiden at kunne deltage i og bidrage til den politisk- teoretiske debat.

En sådan debat er ikke kun for de indviede. Den er forudsætningen for, at vi kan udvikle en konkret, socialistisk reformpolitik. Og i sidste instans er den forudsætningen for, at vi ikke gentager fortidens fejl.

Med andre ord. Der er brug for, at Enhedslisten har en løbende politisk-teoretisk debat, hvis vi vil ændre samfundet.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce