Annonce

Faglig konference
28. september 2012 - 18:47

Dagpengeproblemet skal løses

Truslen om at tusindvis af arbejdsløse risikerer at ryge ud af dagpengesystemet, dominerede fagforenings- og tillidsmandsmøde i København fredag.  Lækkerhedsfaktor til debat mellem politikere fra Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten.

Omkring 100 tillidsrepræsentanter og fagforeningsfolk mødtes fredag den 28. september til en faglig konference i Metal Hovedstadens lokaler i København, hvor dagpengespørgsmålet og finanslovsforhandlinger dominerede debatten.

Fra arbejdstid- til dagpengespørgsmål

Peter Kay Mortensen, formand for LO Storkøbenhavn, indledte mødet med at fortælle, at mødet var en udløber af landsdækkende fagforeningsmøder før sommerferien.

– Før sommerferien handlede det om at få forbundene og LO til at forstå, at man skulle holde fingrene væk fra vores fridage, sagde han.

– Efter trepartsforhandlingerne er brudt sammen, er der opstået nye problemer, først og fremmest med folk, der risikerer at falde ud af dagpengesystemet, sagde han.

Han opfordrede tillidsfolkene og fagforeningerne til at tage kontakt og lægge pres på især Radikale Venstre for at få løst dagpengeproblemerne.

BUPL: Fagbevægelsen skal presse på for solidarisk finanslov

Henning Pedersen, forbundsformand for pædagogforeningen BUPL, sagde i sit indlæg, at dagpengeproblematikken kun er et ud af flere tegn på, at det går den forkerte vej for regeringen.

– Regeringen lægger i 2013 op til nulvækst i de offentlige budgetter. Det betyder fyringer, sagde han.

– Besparelserne begrundes med at, de skal sætte gang i vækst, men det virker omvendt, sagde han. 

– Regeringen har sagt, at den vil måles på evnen til at skabe øget lighed. Det er et godt mål. Men det går desværre den modsatte vej, sagde han. Fagbevægelsen skal derfor presse på for en solidarisk finanslov, mente han.

HK Privat: Regeringen ikke ambitiøs nok

Simon Tøgern, sektorformand for HK Privat, sagde i sit  indlæg, at regeringens oplæg til finanslov havde flere gode elementer, først og fremmest investeringer i uddannelse.

– Men udkastet er ikke ambitiøst nok, sagde han. Han efterlyst en langt mere dynamisk arbejdsmarkedspolitik, først og fremmest med bedre muligheder for uddannelse og effektive midler til sikring af de udfaldstruede arbejdsløse.

Jesper Lund-Larsen, miljøkonsulent i 3F, pegede på de mange uudnyttede muligheder i grøn vækst.

– Hver gang en arbejdsløs kommer i arbejde forbedres det offentliges finanser med 280.000 kroner årligt, sagde han og pegede på investeringer i biorefinding, udbygning af fjernvarme, bølgeenergi og affaldssortering som konkrete områder, der kunne fremmes i privat regi, og energirenoveringer, klimatiltag og letbaner i offentligt.

Kan Enhedslisten være politisk »lækker«?

I en politisk debat, hvor det parlamentariske grundlag for regeringen var repræsenteret af de politiske ordførere for SF og Enhedslisten, Jesper Petersen og Johanne Schmidt-Nielsen, og arbejdsmarkedsordførerne Lennart Damsbo-Andersen og Nadeem Farooq, blev især spørgsmålet om hvor »lækker« Enhedslisten kunne gøre sig centralt.

– Enhedslisten må lære at gøre sig lige så »lækker« som Venstre, hvis den vil gøre sig forhåbninger om at få indflydelse på regeringen, udtalte Jesper Petersen.

– Og det må I som fagbevægelse være med til at gøre helt klart for Enhedslisten, sagde han.

Johanne Schmidt-Nielsen beklagede på sin side, at regeringen lige nu ser ud til at kravle op i et træ, hvor de arbejdsløses rettigheder vil blive ignoreret i et forlig med højrefløjen.

– Jeg synes regeringspartierne skal spørge sig selv om, hvorfor Venstre er så begejstret for det finanslovsforslag som regeringen har lagt frem, i stedet for at se på, hvor lækker Lars Løkke og Peter Christensen er, sagde hun til udbredt moro for forsamlingen.

Lennart Damsbo-Andersen pegede i sit indlæg især på uddannelse, jobrotation og jobskabelse som sit svar på dagpengeproblemerne, men Nadeem Farooq indrømmede at han havde fejlet, da han tidligere på året udtalte, at dagpengereformer har til formål at sænke reallønnen.

– Det var en fejl, og jeg har taget ved lære. Vi arbejder i Radikale Venstre ikke kun for større indtjening for virksomhederne, men for alle i samfundet, sagde han.

 

Konferencen sluttede med at vedtage en udtalelse, der krævede løsning af dagpengeproblemerne:

Regeringen skal levere resultater

Dagpengeproblemerne skal løses

Vi står i en situation, hvor mange tusinde risikerer at miste deres dagpenge med dybt alvorlige menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte og dennes familier.

Beslutningen om at nedsætte dagpengeperioden og forringe optjeningsmuligheden er gennemført på et fejlagtigt grundlag. Grundlaget for beslutningen var en forudsætning om, at der var gang i beskæftigelsen og behov for øget arbejdsudbud.

Den lokale fagbevægelse bifalder regeringens ønske om at sætte gang i beskæftigelsen ved at kickstarte økonomien. Men det har ikke virket efter hensigten endnu. Der er stadigvæk stigende ledighed og faldende beskæftigelse, og derfor er der behov for politiske løsninger her og nu.

Der skal findes løsninger, så ingen uforskyldt mister retten til dagpenge. Den lokale fagbevægelse kræver, at regeringen iværksætter en bred offensiv indsats, der på den ene side sikrer arbejdsstyrken en relevant voksen- og efteruddannelse og på den anden side skaber nye job.

Retten til dagpenge er ikke kun vigtig af hensyn til de arbejdsløse, men også for at sikre fleksibilitet og stabilitet på arbejdsmarkedet og sammenhængskraft i samfundet. Optjeningskravet skal sættes ned, og aktivering, jobtilbud og uddannelse skal give optjeningsret. Dagpengemodtagere, der står over for at falde ud, skal tilbydes servicejob på normale arbejdsvilkår for at sikre dem mod social katastrofe.

Der skal skabes mulighed for, at kommunerne kan medvirke til at skabe jobs, og kickstarten bør rettes mod tilskud til energi- og boligrenovering, der øger beskæftigelsen hos de små og mellemstore virksomheder. Det kommunale anlægsloft skal fjernes, så kommunerne får mulighed for at investere i velfærd, renovering og nye anlægsarbejder. Hvert nyt job vil lette de offentlige finanser med 280.000 kroner.

Den lokale fagbevægelse vil bekæmpe en politik, der sætter splid mellem de, der har arbejde, og de, der ikke har. Og den lokale fagbevægelse tager gerne et medansvar for at finde løsninger, men regeringen skal medvirke til at sikre de rigtige rammer at gøre det i.

Vi kan ikke acceptere, at der gives skattelettelser for 17 mia. kr. samtidig med, at flere tusinde lønmodtagere står over for at miste deres økonomiske grundlag. Vi opfordrer derfor regeringen til at træffe holdbare beslutninger, der sikrer, at de udsatte lønmodtagere hjælpes videre mod job eller uddannelse. Der skal sikres job til fleksjobbere svarende til overenskomstmæssige vilkår.

Vi forventer, at regeringen i den kommende finanslov justerer og øger indsatsen for at sætte yderligere gang i beskæftigelsen, så vi kan få bugt med arbejdsløsheden både for de langtidsledige og de mange tusinde unge, som i dag står uden job og praktikplads.

Organisationsmødet har følgende forslag til regeringen:

  • Opbygning af en klimafond og igangsættelse en grøn vækstpakke

Pensionsmilliarderne må sættes i sving med at finansiere systematisk klimarenovering af bygningsmassen og udvikling af nye grønne teknologier, der kan sikre Danmark store eksportmuligheder. Ligeledes skal udbygningen af den digitale infrastruktur opprioriteres.

  • Forskning og uddannelse af arbejdskraft i nye grønne teknologier

Udvikling af grøn teknologi kræver ikke kun forskning, men også nye kvalifikationer hos arbejdskraften. Udviklingen på arbejdsmarked kræver desuden opkvalificering af ufaglært arbejdskraft og udvikling af nye undervisningsmetoder, der tager højde for mange negative erfaringer med skolesystemet.

  • Udvikling af offentlig velfærd gennem inddragelse af medarbejderne

Forudsætningen for et velfungerende arbejdsmarked og flere job er en velfungerende offentlig sektor, der sørger for uddannelse, børnepasning, sundhed, social omsorg, infrastruktur osv. En velfungerende økonomi kræver investeringer i velfærd, der inddrager de ansatte og brugerne, i stedet for privatiseringer, udliciteringer og besparelser, der forringer lønmodtagernes løn og arbejdsvilkår.

  • Bekæmpelse af social dumping

Fagbevægelse, Skat og politi skal udstyres med effektive redskaber til at standse social dumping, skatteunddragelse og fusk, blandt andet inden for byggeriet, restaurationsbranchen, det grønne område og transporten. Danske overenskomster har lønninger, man kan leve af, og det skal der ikke ændres på.

  • Social sikring af udfaldstruede arbejdsløse

Uddannelse og jobskabelse er afgørende for at imødegå faren for, at mange tusinde lønmodtagere i det nye år ryger ud af dagpengesystemet, når halveringen af dagpengeperioden og fordoblingen af optjeningskravene træder i kraft. Det er nødvendigt at forbedre dagpengereglerne, så fleksibiliteten på arbejdsmarkedet bevares og ingen uforskyldt mister retten til dagpenge, når man er arbejdssøgende og uddannelsesparat. Genoptjeningskravet skal nedsættes.

  • Arbejde og uddannelse til unge

Ungdomsarbejdsløshed må imødegås gennem bedre uddannelsesmuligheder og med en reel uddannelses- og praktikpladsgaranti for de unge, der starter i en erhvervsuddannelse. Fagbevægelsen mener, der er behov for en reform af erhvervsuddannelserne og taxametersystemet. Der skal indskrives sociale klausuler om uddannelse i alle offentlige udbudskontrakter.

Disse initiativer og rammer vil ikke kun sikre en fortsat velfærdsudvikling i Danmark. De vil også sikre regeringen en længere levetid.

Vi opfordrer til, at regeringen og Enhedslisten indgår en finanslovsaftale, som leverer resultater. Vi appellerer til fagbevægelsens medlemmer om, at kontakte deres lokale folketingsmedlemmer og forklare dem, at dagpengeproblemet skal løses nu.

Konferencedeltagerne opfordrer arrangørerne af dagens møde til at følge situationen nøje og om nødvendigt indkalde til et nyt møde.

Vedtaget på landsdækkende faglig konference i København den 28. september 2012

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce