Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Økonomi
30. september 2015 - 17:26

Her er finanslovsforslagets finansiering, nedskæringer og omprioriteringer

Overblik over Venstreregeringens »krone for krone«-finansiering af 6,7 mia. kroner til sundhed og skattelettelser for erhvervslivet.

Regeringen tilvejebringer ifølge eget udsagn ca. 6,7 mia. kr. i »krone-for-krone« finansiering ved at skære ned og omprioritere.

Der er ifølge regeringen »intet råderum,« og da regeringen har besluttet sig for et skatte- og byrdestop, må pengene tage fra de eksisterende offentlige udgifter.

De fordeler sig sådan her:

Udviklingsbistand til 0,7 procent af BNI: 2,3 mia. kr.

Regeringen vil reducere ulandsbistanden fra ca. 0,8 procent af BNI (bruttonationalindkomsten) til 0,7 procent af BNI. Det indebærer en besparelse på 2,3 mia. kr.

Pengene tages fra den langsigtede udviklingsindsats, fra klima- og miljøindsatser, samt fra udfasning af støtte til 7 ud af 21 prioriterede udviklingslande.

Omprioriteringsbidrag til hele den offentlige sektor: 0,9 mia. kr.

Regeringen har indført omprioriteringsbidrag i hele den offentlige sektor. Tidligere eksisterede der alene en fast 2 procent grønthøster på det statslige område, hvor uddannelses- og kulturområdet var undtaget.

Nu er kultur og uddannelsesområdet blevet omfattet af de 2 procents besparelser, ligesom kommunerne er blevet pålagt et sparekrav på 1 procent af driftsudgifterne, og regionerne skal lægge 1 procent af udviklingsudgifterne og administrationen på sundhedsområdet.

I 2016 giver det 500 mio. kr. fra kommunerne, 90 mio. kr. fra regionerne og ca. 900 mio. kr. fra kultur- og uddannelsesområdet.

På uddannelsesområdet er grønthøsteren særligt slem, da der i forvejen gælder et omprioriteringsbidrag på taksterne på 2 procent, som bruges til at omprioritere midler inden for området.

Det betyder, at taksterne øjensynligt skal reduceres med 4 procent. Nogle af midlerne kommer tilbage senere – fx på universiteterne i form af færdiggørelsesbonus – men det er usikkert hvornår.

Forskningsbudgettet reduceres til 1,01 procent af BNP: 1,4 mia.

Forskningsbudgettet reduceres drastisk med 1,4 mia. kr.

De første overslag siger, at der er tale om en reduktion på omkring 16 procent fra 2015 til 2016.

Særligt den strategiske forskning bliver beskåret.

Arbejdsmarkedspolitikken målrettes: 0,5 mia. kr.

Den aktive arbejdsmarkedspolitik overfor kontanthjælpsmodtagere skal målrettes virksomhederne.

Derudover målrettes støtten til erhvervsrettet voksen og efteruddannelse, så det statslige tilskud går til fagnære fag målrettet jobfunktion og –område.

Endelig vil regeringen reducere Arbejdstilsynets midlertidige bevilling i 2016.

Nedskæringer på transportområdet: 0,5 mia. kr.

Regeringen vil fjerne statens jernbanetilskud til Storebæltsforbindelsen og påbegynde udfasning af tilskud til Øresundsforbindelsen mhp. overgang til ren brugerbetaling.

Regeringen mener ikke, at det øger taksterne for hverken tog eller biler (men øger sandsynligvis tilbagebetalingstiden for Storebæltsbroen).

Det frigør 0,2 mia. kr.

Samtidig vil regeringen skære 0,3 mia. kr. i tilskuddet til DSB fra 2016 og frem.

Erhvervsfremmeindsatsen: 0,2-0,5 mia. kr.

Erhvervsfremmeindsatsen skal målrettes for bl.a. at finansiere genindførelsen af formueskattekursen, jf. ovenfor.

I alt vil regeringen omprioritere 200 mio. kr. i 2016 og 0,5 mia. kr. fra 2017 og fremad.

Nedskæringer på uddannelsesområdet: 0,1 mia. kr.

Statens voksenuddannelsesstøtte skæres, ligesom befordringsrabatordningerne for studerende på de videregående uddannelser, og reserven til huslejeregulering på Københavns Universitet annulleres.

Det giver i alt besparelser for 0,1 mia. kr.

Nedskæringer på klima og miljø: 0,2 mia. kr.

Regeringen skærer 0,2 mia. kr på klima- og miljøindsatsen i 2016.

Forringelse af boligydelsen: 110-590 mio. kr.

Regeringen vil forringe boligstøtten til pensionister, den såkaldte boligydelse.

Beløbsgrænserne for boligydelsen skal reguleres langsommere, ligesom tillæg til husleje afskaffes, og der lægges loft over den støtteberettigede husleje i ældreboliger.

Det sparer staten for 110 mio. kr. i 2016, stigende til 590 mio. kr. i 2020.

Oprydning i puljer mv.: 0,2 mia. kr.

Regeringen rydder op i de mange puljer og reservationsbevillinger på social, kultur og uddannelsesområdet, som har været afsat til forsøg og tilskud.

Derudover vil regeringen målrette byfornyelsesrammen, så den ikke kun rettes mod København, men hele Danmark. Samlet set tilvejebringes 0,2 mia. kr.

Anders Hadberg er økonomisk medarbejder i Enhedslistens folketingsgruppe.

 

 

Nedskæringer på regeringens finanslovsforslag

 

Mia. kr., 2016

2016-niveau

Udviklingsbistand

2,3

Omprioriteringsbidrag på kultur og uddannelser

0,9

Kommunalt omprioriteringsbidrag

0,5

Regionale omprioriteringsbidrag

0,09

Forskningsbesparelser

1,4

Arbejdsmarkedsindsatser

0,5

Kollektiv transport

0,5

Erhvervsfremme indsatser

*0,2

Budgetforbedringer på uddannelsesområdet

0,1

Klima- og miljø

0,2

Boligydelse (til ældre)

**0,11

Oprydning i puljer

0,2

I alt

7,0

 

Anm.:   *) Stigende til 500 mio. kr. i 2017, **) Stigende til 590 mio. kr. i 2020. På grund af afrundede beløb giver summen ikke 6,7 mia. kr. som regeringen angiver som sin totale ”krone-for-krone finansiering”.

Kilde:   Regeringen (29.09.15): ”Stramme rammer – klare prioriteter”. Egne beregninger.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce