Annonce

5. september 2010 - 21:48

G.A. Cohen: ”Why not Socialism?”

Så har jeg sørme fået en blog på modkraft. Her vil jeg uploade de af mine tekster, jeg mener vil være af generel relevans for den brede venstrefløj. Jeg håber at i vil læse med og lade jer inspirere.

I august 2009 døde venstrefløjsteoretikeren G.A. Cohen. Dermed blev bogen ”Why not socialism?,” der udkom samme måned, hans sidste udgivelse. Titlen er som selve bogen en udemærket sammenfatning af Cohens arbejde de sidste 20 år. Cohen har dedikeret skrevet sig op imod de, der opfattede markedsskabte uligheder som retfærdige og leveret nogle af de mest overbevisende moralske argumenter for, at en lighedsorienteret socialisme er et attraktivt politisk og moralsk ideal.

Bogen tager sit udgangspunk i fortællingen om en campingtur. Her beskriver Cohen hvorledes en campingtur udfolder sig. Hvorledes en gruppe mennesker besidder, udfolder sig og arbejder i et fællesskab, uden at forvente kontant afregning af hinanden. Cohen reflekterer indledningsvist over, hvor absurd en campingtur organiseret efter markedsprincipper ville være – og hvorledes vi intuitivt ville afvise de, der forsøgte at indføre sådanne principper på vores egen campingtur. Bogen falder herefter i tre afsnit: Et der beskriver turens principper, og to der diskuterer hvorvidt disse principper er attraktive og realiserbare på samfundsniveau.

Cohen beskriver de to principper, han mener gør sig gældende på campingturen. Det drejer sig om et radikalt begreb om ”lige muligheder” og et fællesskabsbegreb. Netop kombinationen af disse to begreber er for Cohen en attraktiv socialisme.

Lige Muligheder

Cohens præsenterer først 3 forskellige syn på, hvad det betyder at give mennesket lige muligheder i et samfund:

- 1 Det borgerlige begreb om lige muligheder. Dette begreb er et udtryk for et ønske om at fjerne de uligheder, der følger af socialt skabte formelle og uformelle privilegier. Et eksempel på et formelt privilegium ville være et samfund, hvor det er lovbestemt, at kun præstesønner må tage en uddannelse.

- 2 Det venstre-liberale begreb om lige muligheder. Denne forståelse, dækker over de politiske strømninger, der ønsker at fjerne både privilegiebaserede uligheder (som 1), men også de sociale uligheder, der følger af menneskers sociale omstændigheder. Et eksempel på sådanne uligheder ville være et samfund, hvor alle formelt set måtte tage en uddannelse, men kun præstesønner havde råd til dette.

- 3 Det tredje er det socialistiske, der mener at uligheder mellem mennesker, hverken må afspejle privilegier, sociale omstændigheder eller medfødte egenskaber. Det betyder ikke, at vi skal omfordele folks medfødte talenter – men derimod, at vi ikke bør belønne folk ekstra for dem.

Cohen selv er tilhænger af det sidste, fordi det afspejler et syn på samfund og på ansvar, hvor mennesket ikke stilles ringere på baggrund af uvalgte omstændigheder. Uanset om der er tale om genetiske eller sociale. Dette betyder også, at der i dette samfundssyn gives luft og plads til det mange liberale anser, som det væsentlige: Menneskers valg og præferencer. Det er en følge af synet på lige muligheder, at der intet uretfærdigt er i, at nogle mennesker ender med at have mere end andre som følge af flid eller forskellig vilje til at udnytte ensartede muligheder. Men uligheder der afspejler uvalgte omstændigheder, hvad enten disse er sociale eller naturlige, er ikke retfærdige.

Fællesskabet

Cohen mener dog, at det socialistiske begreb om lige muligheder ikke kan stå alene. Det eliminerer tilfælde af rå uheld (der i litteraturen kaldes brute luck), men tillader for store forskelle opstået på baggrund af menneskers kalkulerede sats (der i litteraturen kaldes option luck). Cohen mener derfor at den socialistiske ide om lige muligheder, skal suppleres med en ide om fællesskab. Tanken er at fællessskabsidealet skal begrænse de sats mennesker kan gøre og dermed begrænse de uligheder, der kan opstå som følge heraf. Argumentet for dette er, at der bør herske en ensartethed i muligheder og udfordringer – der kun er muligt at opretholde, hvis fællesskabsidealet eksempelvis forbyder 2 mennesker at trække lod om, hvem der skal være den andens slave.

Cohen trækker ingen klar grænser for, præcist hvilke uligheder der kan forbydes i fællesskabets navn. Men åbner op for en spændende diskussion af dette.

Efter at have diskuteret idealernes udformning og karakter går Cohen videre til en diskussion af hvorvidt de er attraktive og mulige på samfundsniveau. Cohen dedikeret forbavsende få sider til at nå frem til, at dette socialistiske ideal er attraktivt. Diskussion tages løbende, i diskussionen af idealets udformning, men virker noget uafsluttet, om end der leveres stærke argumenter for idealet.

Den sidste diskussion omhandler realiserbarheden af idealet. Her inddrager Cohen værker af sin gamle ven John Roemer og af Joseph Carens. Selv er jeg ikke overbevist om, at netop disse to forsøg på at beskrive en realiserbar socialisme er de bedste. Men netop den sidste diskussion af realiserbarheden er vigtig. Både fordi det er hamrende interessant, men også fordi den understreger en væsentlig pointe: Vi bør adskille praktiske og principielle indvendinger mod socialismen. Socialismen er et attraktivt ideal. Et ideal det er værd at kæmpe for og arbejde for. Det er fair nok at have praktiske indvendinger, men det er hamrende unfair at fremstille disse som principielle indvendinger.

Cohens bog er velskrevet, letlæst, kort og indeholder stærke argumenter mod markedets tilfældige belønning af mennesker med naturlige eller sociale fordele. Den burde være pligtlæsning for alle, der gerne vil have sat konkrete ord på kapitalismens uretfærdigheder og det attraktive ved socialismen. Den er i øvrigt også pligtlæsning for alle de, der stadig fastholder, at moralske overvejelser ikke må være en del af argumentet for at arbejde for socialisme. De bør vide hvor stærke argumenter de kaster bort ved at indtage en sådan position.

Frem for alt er det en bog for alle, der gerne vil have lettere ved at sætte ord på, hvor vi gerne skulle hen.

  • Fra markedets til fællesskabets samfund
  • Fra tilfældighedernes til frihedens samfund

Annonce