25. august 2016 - 12:36

Fire år med Thorning – hvad kan vi lære? #1

Der er nu gået lidt over et år siden Thorning-regeringen væltede og Højrefløjen genindtog regeringsmagten efter bare fire år med en S-ledet regering. 

Vi bruger med god grund det meste af vores tid og energi på at bekæmpe den nye regerings angreb på miljøet, flygtningene og de arbejdsløse og syge – men det er også vigtigt, at vi i Enhedslisten og på venstrefløjen mere bredt får analyseret og diskuteret vores erfaringer med de fire år som parlamentarisk grundlag for Thorning-regeringen.

For det er afgørende, at vi lærer af erfaringerne og forsøger at drage nogle lektier, der kan sikre, at vi står endnu bedre rustet næste gang vi står i en lignende situation. Det er samtidig vigtigt, at vi tager diskussionen på et faktuelt grundlag og undgår myter om, hvad vi har gjort eller kunne have gjort. Jeg vil i denne og to følgende blogs forsøge at bidrage til den diskussion.

I denne første blog vil jeg give en vurdering af, hvad Enhedslisten opnåede og ikke opnåede, og hvilke styrkeforhold, der gjorde sig gældende under Thorning.  I den anden vil jeg diskutere spørgsmålet om, hvorvidt Enhedslisten burde have væltet regeringen i stedet for at lade den dø for egen hånd. Og i den sidste vil jeg forsøge på den baggrund at se fremad og diskutere strategien frem mod næste valg.

 
1. Vi skabte resultater

Det er af nogle partimedlemmer næsten blevet fremstillet som om EL ikke havde nogen som helst indflydelse i de seneste fire år, og at vi ikke formåede at trække regeringen til venstre. Samme billede gengives ofte i medierne. Det er efter min mening faktuelt forkert.  Hver gang vi deltog i forhandlinger aftvang vi indrømmelser, der forbedrede vilkårene for nogle af de mest udsatte grupper, understøttede den grønne omstilling, gav lønmodtagerne bedre redskaber i kampen mod social dumping etc. etc.  Ting der ikke var sket hvis ikke Enhedslisten havde kæmpet for det – både i offentligheden og i forhandlingslokalerne. Vi trak med andre ord klart de aftaler vi indgik i til venstre ifht hvordan de ellers havde set ud.

Blandt de vigtigste indrømmelser, som ikke var sket uden ELs indsats kan nævnes:

 • Afskaffelse af krav om måltal for udlicitering i kommunerne
 • Klassekvotienter i gymnasierne
 • Klimalov
 • Afskaffelsen af den gensidige forsørgerpligt for samlevende på kontanthjælp
 • Redningskrans for udfaldstruede dagpengemodtagere
 • Forbedringer for børn ved familiesammenføring mm.
 • Mere hjemmehjælp til svage ældre
 • Danmarks Grønne Investeringsfond
 • Flere ressourcer til myndighedernes kamp mod social dumping
 • Større bøder i forbindelse med social dumping
 • Bedre boligsikring til de fattigste
 • Styrket kollektiv trafik – bl.a. letbaner i Odense og Ålborg
 • Bevilliger til mere pædagogisk personale i daginstitutioner
 • Selvvalgt enlige forsørgere fik ret til samme børnecheck som andre forsørgere.
 • Støtte til fixerum i de store byer
 • Støtte til freds og konfliktforskning
 • Investeringer i geotermi og varmepumper
 • Mere støtte til Økologi
 • Etablering af Kemi-watch, der skal vejlede borgere om farlig kemi i vores omgivelser.
 • Håndsrækning til lejere, der risikerer at miste deres hjem
 • Fuld børnecheck til flygtninge
 • Fuld folkepension til flygtninge

 Det er alt sammen reelle indrømmelser, som har skabt mærkbare forbedringer – ikke mindst for arbejdsløse danskere. Afskaffelsen af den gensidige forsørgerpligt betyder, at de ramte familier fik op til 14.000 kr mere at leve for om måneden. Forbedringerne af boligsikringen for de unge kontanthjælspmodtagere sikrede dem over tusind korner mere om måneden. Udover de indrømmelser som EL aftvang selv, sikrede vi også flertal for en lang række andre forbedringer sammen med de andre partier. Det gælder fx Øget fradrag for faglige kontingenter, Kommunerne fik ret til at øremærke byggegrunde til billige almene boliger, Togfonden med massiv forbedringer af jernbanedriften, verdens mest vidtgående energi-aftale etc. etc.

Hvis man skulle være i tvivl om hvorvidt Enhedslisten havde indflydelse – kan man egentlig bare tage et kig på den nye regerings første regeringsår. Med næsten kirugisk præcision har de fjernet den ene efter den anden af de forbedringer som Enhedslisten tilkæmpede sig. Det er trist, men vel egentlig også et tegn på, at vi ramte rigtigt, og at vores politiske sejre generede højrefløjen.

2. Danmark bevægede sig mod højre

Vi havde indflydelse, vi satte klare røde og grønne fodaftryk på de aftaler vi deltog i. Men hvis man ser på den overordnede udvikling i perioden må vi samtidig konstatere, at Danmark vurderet ud fra venstreorienterede parametre bevægede sig i den forkerte retning under Thorning-regeringerne. Thorning afleverede et Danmark med større økonomisk ulighed end da hun modtog det. Hun afleverede et Danmark hvor lønmodtagernes rettigheder og tryghed var blevet ringere, og hun afleverede et Danmark hvor den borgernære velfærd var i dårligere stand end da hun satte sig i statsministerstolen. For blot at nævne et par af de vigtigste parametre.

Når uligheden voksede var det ikke bare udslag af konjunkturer mm. Men et direkte resultat af de politiske aftaler som regeringen indgik med højrefløjen, som fx skatteaftalen i 2012, som tog penge op af lommen på arbejdsløse og førtidspensionister for at finansiere blandet andet topskatte-sænkninger. Når lønmodtagernes rettigheder og tryghed blev forværret var det det direkte resultat af reformerne af kontanthjælp, førtidspension fleksjob og sygedagpenge. Og når kernevelfærden blev dårligere var det et direkte resultat af det sanktionsregime over for kommunerne, der medførte næsten nulvækst i kommunernes drift.


3. Styrkeforhold er årsagen

Hvorfor gik det sådan? Og hvorfor formåede Enhedslisten ikke at tvinge regeringen til at vende udviklingen?

Valgresultatet var ikke i venstrefløjens favør. Godt nok gik Enhedslisten markant frem, men SF mistede samtidig opbakning, mens de radikale gik frem. Kombineret med den tåbelige strategi om at fryse de radikale ud i årene op til valget, betød det, at de radikale stod i en stærk forhandlingsposition, hvilket i den grad afspejledes sig i regeringsgrundlaget, hvor de radikale blandt andet krævede den nærmest hævngerrige formulering om at VK-regeringens økonomiske politik skulle fortsætte.  Med SFs tilbagegang og deres nærmest sammensmeltning med socialdemokraterne (som flere af de ledende SF´ere jo også senere meldte sig ind i), stod Enhedslisten med vores 6,7 pct. af stemmerne alene om at kæmpe for en venstredrejning af regeringens politik. 

En anden hovedårsag til udviklingen var det markante højreskred der skete hos socialdemokraterne og SF efter valget. Stort set hele den progressive del af S/SF-aksens politiske platform blev fjernet med et pennestrøg. Erstattet af en ”fortsættelse af den borgerlige regeringens økonomiske politik”.  

Ingen havde forventet, at træerne voksede ind i himlen med en socialdemokratisk regering. Men omfanget af højredrejningen efter valget overraskede ikke bare Enhedslisten, men også mange socialdemokratiske kernevælgere. Hvem havde troet at en socialdemokratisk regering ville stå i spidsen for en skattereform, der skar i dagpenge-dækningen for at give topskattelettelser? 

Med højredrejningen var den lille fællesmængde, der inden valget fandtes mellem S/SF og Enhedslisten reduceret til stort set ingenting. Det var også hovedårsagen til det meget turbulente og konfliktfyldte forhold, der prægede hele regeringsperioden. 

En del af svaret på udviklingen skal også findes i de politiske og parlamentariske styrkeforhold i perioden. Vi havde i Enhedslisten i en vis grad en forestilling, om at vi ville stå i en ganske stærk forhandlingsposition, fordi regeringen skulle bruge vores stemmer hvis den ønskede at gennemføre den politik den gik til valg på. Særligt i forbindelse med finansloven var vi af den opfattelse, at vi stod stærkt, fordi regeringen ville være afhængig af vores stemmer for overhovedet at få vedtaget en finanslov, og dermed kunne blive siddende.

Det viste sig, at vi tog fejl. Vi stod aldrig med de fordelagtige styrkeforhold. Hver gang vi forhandlede finanslov – og andre aftaler – stod Løkke på spring ofte meget billigt til salg. Regeringen stod aldrig (måske bort set fra den første finanslov) i en situation hvor den var nødt til at acceptere Enhedslistens krav. Den havde hver gang valget om at gå til højre i stedet. 

 Og efter regeringens højredrejning var det reelt sådan, at de politisk lå betydeligt tættere på Lars Løkke, end på Enhedslisten. Det betød også at de krav vi stillede, simpelthen gjorde mere ondt på den socialdemokratiske top end dem som højrefløjen stillede – fx i forbindelse med en finanslov.  Det betød, at vores muligheder for at gennemtvinge indrømmelser var stærkt begrænsede.

Man kan jo stille sig selv det spørgsmål, om man på baggrund af disse styrkeforhold burde vurdere omfanget af vores indflydelse med mere positive briller. Hvor meget bør man egentligt forvente at et parti med 6,7 pct. af stemmerne kan rokke båden i den situation, uanset at man sidder med afgørende mandater?

Det bidrog selvfølgelig også negativt til styrkeforholdene, at det var meget sjældent under de fire år, at Enhedslisten fik opbakning fra stærke folkelige bevægelser ude fra. Der stod aldrig 50.000 og demonstrerede for nye dagpengeregler. Og fagbevægelsens top havde ofte mere travlt med at hjælpe regeringen med at presse Enhedslisten til at indgå dårlige forlig, end at kæmpe for deres egne medlemmers interesser. 

4. Agerede vi rigtigt i situationen?

At regeringen havde slået ind på en klar nyliberalistisk kurs, var noget vi konstaterede meget tidligt i forløbet. Jeg skrev  her på bloggen allerede efter første regeringsår: 

”Som jeg ser det er der tale om en markant og historisk ommøblering af det politiske landskab. Og en udvikling, der stiller Enhedslisten i en markant anderledes situation end tidligere. Enhedslisten er pt. det eneste politiske parti, der modsætter sig nyliberalistisk politik og vil forsvare den nordiske velfærdsmodel, og de rettigheder og vilkår som arbejderklassen/befolkningen har tilkæmpet sig op gennem det sidste århundrede.”

Og året efter fortsatte jeg i en anden blog

 ”Det første regeringsår og ikke mindst forhandlinger om finansloven har vist, hvor dogmatisk nyliberal regeringens økonomiske politik egentlig er.(…) Vi står kort sagt med en regering, som står i et dybt ideologisk modsætningforhold til Enhedslisten og andre progressive kræfter på hele den økonomiske politik."

 I den situation fulgte vi en dobbelt strategi. På den ene side at være en klar venstreopposition til regeringen, og være nådesløse i vores kritik, når reformerne ramte almindelige menneskers tryghed og levevilkår eller omfordelte fra bund til top. På den anden side, at hele tiden stå til rådighed for forhandlinger, aftaler og kompromisser, hvis de trak Danmark i en mere solidarisk retning.  Som jeg skrev i føromtalte blog:

 ”På den ene side er det vigtigt, at Enhedslisten ikke opfattes, som et halehæng til en upopulær og højredrejet regering.(…) På den anden side er det afgørende, at det vedbliver med at være tydeligt for befolkningen, at regeringen fortager et politisk valg, når den indgår forlig med højrefløjen.  Det forudsætter imidlertid, at det står klart for enhver at Enhedslisten står til rådighed for både forhandlinger og kompromisser. Samtidig vil det også være udtryk for en kynisk tilgang til politik, hvis Enhedslisten ikke tager de forbedringer hjem, der kan tages hjem.  (…) Tilgangen til det parlamentariske arbejde må altså navigere mellem disse forskellige hensyn.”

 Jeg synes det er en helt relevant diskussion at tage, om vi ramte den rigtige balance mellem på den ene side at udgøre en klar og selvstændig venstreopposition, og på den anden side søge indflydelse når vi kunne. Men det var i hvert fald det vi forsøgte. Og jeg tror, at netop det at finde den rette balance mellem tydelig venstreopposition og resultatsøgende parti også vil blive et afgørende spørgsmål frem mod et valg og næste gang regeringsmagten skifter. Det vil jeg vende tilbage til i den afsluttende blog. Men inden da vil jeg i næste blog tage fat i en diskussion, der i hvert fald internt i Enhedslisten har fyldt meget, nemlig diskussionen om, hvorvidt, vi aktivt skulle have væltet S-regeringen som følge af dens nyliberalistiske politik. 

 

Kommentarer

@Pelle

Godt skriv!  Jeg glæder mig til de næste dele af analysen. :)

En enkelt ting i ovenstående synes jeg dog godt kunne fordre lidt uddybning:

"Kombineret med den tåbelige strategi om at fryse de radikale ud i årene op til valget,"

Hvad mener du helt konkret "man" gjorde forkert, og hvad skulle "man" have gjort anderledes?

Jeg mener det var dumt at lave et program Fair Fiorandring og sige at "sådan blev det bare" uanset hvad de andre partier der skulle være med til at skaffe flertal for en ny regering mente. For sådan spiller klaveret jo ikke i virkeligheden. 

Jeg mener at Socialdemokraterne burde vise mere respekt for alle de partier der er med til at bringe dem til magten. 

 

Jeg vil osse tilslutte mig, at det bliver spændende med næste afsnit af føljetongen, og det er selvfølgelig interessant at læse listen med det partiet mener at have forhindret af ulykker.

Det bliver spændende om blog 2 vil indeholde beskrivelse af fiaskoerne, og ikke mindst om, hvorfor man holdt skuden flydende i de tre år, hvor finansloven blev vedtaget uden om EL.

Når jeg ser næste afsnit, vil det blive muligt at vurdere, om der er overensstemmelse med SF's fortælling om det, der lykkedes, mens den del som partiet ikke vil fortælle om fortsat er hermetisk til det logeagtige lukket, når fiaskoerne skal fortælles.

Loger bliver aldrig folkelige fællesskaber, så ikke nok med, at S for socialisme er blevet S for socialdemokratisme, men at der nægtes åbne tilkendegivelser af, hvilke fiaskoer man lagde navn til og hvorfor, det giver anledning til osse at påstå, at F ikke står for Folkeparti, men snarere står 'Folkefællesskabsforræderi'.
Jeg ved godt det lyder noget DDR-agtigt eller koldkrigsagtigt, men derfor kan det jo godt være rigtigt.

Det var nu kun ét år at finansloven blev lavet uden om Ø 

Noget af det, der kan ærgre mig mest fra perioden med Socialdemokraterne var, at alle forhandlinger blev gjort hemmelige indtil man havde nået et resultat. - Faktisk så hemmelige, at vi medlemmer ikke engang kunne få neoget at vide undervejs. Vi kunne således ikke nå at reagere på noget af det, hvis vi syntes folketingsgruppen gik for vidt. Folketingsgruppen mistede således en vigtig indikator for deres forhandlinger.

Enhedslisten var ikke særlig gode til klart at melde vores  krav ud. De blev inde i en lukket gruppe blandt ligesindede.

Havde vi klart meldt ud også i befolkningen INDEN diverse forhandlinger hvad, vi gik efter  - og  ikke mindst IKKE ville godtage, så havde vi haft en meget større styrke overfor S.

Der var en stor forståelse for mange af vores krav ude i befolkningen - faktisk flertal for dagpengekravene bl.a. Meget mere end vores 6/7 %  berettigede til. Men ved kun at holde det internt blandt folketingspolitikere handicappede vi os selv - og befolkningen.

Vi var også al, al for langsomme til at komme ud for at markere modstand mod DONG- salget. Der skulle vi have været meget hurtigere til at være aktive med opfordringer til at støtte protesterne og til at at forhindre det.

Vi har handicappet os selv ved ikke at bruge den aktivistiske del tilstrækkelig meget, men i stedet forsøgt at være traditionelle politikere på Borgen. Det er vi for få til og vi risikerer at glemme, at vi har ordet "revolution"/omvæltning stående i vores parti- program. jeg ved godt, at man skal afveje styrkeforholdet, men hvis vi aldrig snakker om vores drømme og visioner, så er de hemmelige for alle andre end os selv.

Ligesom målene med vores finanslivforhandlinger blev for megen taktik.

"Hvor meget bør man egentligt forvente at et parti med 6,7 pct. af stemmerne kan rokke båden i den situation, uanset at man sidder med afgørende mandater?"

Den sætning indkapsler, hvorfor hele Enhedslistens strategi kørte af sporet. Det er begrebet "afgørende mandater" den er gal med. For I sad ikke med de afgørende mandater, når der skulle laves aftaler.

Der er simpelthen forskel på at være parlamentarisk grundlag og så at være afgørende ved aftaler. Det er en erfaring, som alle partier uden for regering gør sig.

I prøvede endda at kæde parlamentarisk støtte og aftaler sammen (vi stemmer ikke for en finanslov, der opsummerer et års nedskæringer). Det giver meget taletid i pressen, men skal vi ikke bare konstatere, at effekten var til at overse?

Alt det kunne man være ligeglad med, hvis det ikke havde haft ret store konsekvenser. Problemet var, at jeres ønsketænkning om at kunne diktere regeringen aftaler udmøntede sig i, at I var ude af stand til at slå til i flere situationer, hvor jeres mandater var vigtige.

Et godt eksempel var skattereformen. Den var blevet langt bedre, hvis I havde klappet til. Men det ville eller kunne I ikke.

Og hver gang I ikke ville indgå en aftale, så styrkede I den del af regeringen, der hellere ville gå til højre. Det må høre med til selvransagelsen.


Skatteaftalen var i øvrigt også den udløsende faktor for, at jeg efter mange års først medlemskab og senere opbakning ved valg, endegyldigt opgav Enhedslisten. Hvad nytter det at stemme på jer, hvis I ikke vil bruge mandaterne til at lave aftaler? Hvis I alligevel kun er i Folketinget for at lege talerstol, så er det jo ligemeget, om I har 1 eller 20 mandater.

I bliver nødt til at indse, at I ikke kan give ultimatumer til en regering. Sosserne tror simpelthen ikke på, at I vil vælte dem. Og det kan jeg - af mange årsager - godt forstå.

Og selv hvis I virkelig ville gøre alvor af alle truslerne, så svarer det til at "vinde" i Stratego ved at vælte brættet. Lige meget om man så bagefter får 2 eller 10 procent af stemmerne, så øger det ikke chancen for, at folk gider spille med en igen.

Reelt kan I lige så lidt som Liberal Alliance eller DF på den blå side stille ultimatummer. Derfor kommer det også til at virke som ren teatertorden. En realistisk strategi for Enhedslisten må starte med den erkendelse.

Og så er jeg i øvrigt helt med på, at alle andre partier på venstrefløjen (og i øvrigt de radikale) har mindst ligeså meget selvransagelse til gode ovenpå den regeringsperiode. Men nu handler dette opslag jo om Enhedslistens strategi.

Vi husker endnu alle finanslovs forhandlingerne, hvor EL i flere dage sad og forhandlede finanslov med regeringen.  Socialdemokraterne, SF og R havde givet sig på alle punkter, og man  var blevet enige om en historisk rød finanslov. Der var kun 1 knast tilbage : EL ville have afsat penge så alle gamle som var over 60 ( eller 62 eller 65 ?) år skulle have en statsgaranteret ret til at komme i bad 2 gange om ugen, og dette var et ultimatum som der ikke kune rokkes ved.  Alle ledere af plejehjem og lederne af  ældreorganisationerne fralagde sig ansvaret, og sagde at dette forslag var ikke noget der var groet i deres baghave. Offentligt gik de ud på tv og sagde at de aldrig havde hørt om nogen kommuner, hvor det var et problem at ældre ikke kunne komme i bad. Men disse ledere er jo allesamen socialdemokrater, og har sikkert fået at vide af partitoppen på Christiansborg at de skulle indordne sig under den neoliberale politik som Helle Thorning stod for.

Men det var klogt set af EL at her var der en masse stemmer at hente. Arbejdsdelingen er jo den, at det er Dansk Folkeparti som altid taler pensionisternes og de ældres sag og derfor får mange pensionist-stemmer, mens EL altid forlanger en fordobling af SU og kontanthjælpen, og derfor får mange unges  og flygtninges stemmer. Men et krav om statsgaranteret brusebad kunne jo endelig bryde den onde spiral og åbne øjnene for pensionisterne, så de endelig kunne se hvem der virkelig forsvarer deres interesser. Genialt set af Enhedslistens strateger.

Efter 5 dages hårde kampe ved forhandlingsbordet om, hvor mange statsgaranterede brusebad der kunne blive råd til på næste års finanslov,  indgik den frustrerede regeringen, på svigefuldeste vis, en aftale med Venstre i løbet af 3 timer, bag om ryggen på Enhedslistens forhandlere. Alle de aftaler som EL var blevet enige med regeringen om blev droppet, til fordel for lettelser i topskatten til de rige og lettelser i miljøtiltag overfor landbruget. Ting som regeringen var blevet enige med EL om faldt nu på gulvet. Blandt andet flere penge til at gøre den offentlige trafik billigere, og flere penge til at støtte økologisk jordbrug. Heller ikke en masse tiltag som skulle forhindre løndumping fra østeuropæiske firmaer i Danmark blev til noget, fordi Venstre forlangte den strøget af forhandlingerne. 

Men alligevel må man sige at taktikken som Enhedslisten havde udtænkt var genial, for den slog jo fast i den offentlige bevisthed, at hvis der er nogen der virkelig forsvarer de ældres sag, så er det da EL.

Og hvad kan vi så som socialister lære af dette?

EL viste sig i dette forløb alt for ovenud hæderlige. Man forlangte 2 bad om ugen, og det var et ultimatum som der ikke kunne rokkes ved. Men i en forhandlingssituation går det jo om at give og at tage, så man skal altid forlange mindst 4 gange mere end det man vil have, og så kan man altid i løbet af forhandlingerne kaste en luns her og der, for at få forhandlingerne igang. Så man skulle have forlangt mindst 9 statsgaranterede bad om ugen til  alle over 50 år. Måske var man så endt med at få 2 eller 3 bad til alle over 65 år, men det ville jo også have været en kæmpe sejr.

På lang sigt ville vi have lokket  alle pensionister væk fra DF og over til EL, og dermed have bragt Danmark et stort skridt nærmere socialismen. En kæmpe chance som blev forspildt.

Men nu har vi jo lært af det, så denne fejl gør vi ihvertfald ikke én gang til.

Thank you, I've been seeking for info about this subject matter for ages and yours is the best I have discovered so far

Scalp psoriasis

Tak fyrene for lang tid på udkig efter de oplysninger og fandt det kun her. Jeg er glad for at deltage i din gruppe! dog grooming

God beskrivelse. Glæder mig dog til del 2. For jeg synes stadig at det står svagt, hvad vi har tænkt os at gøre næste gang. Selvom Thorning-regeringen også var ekseptionelt parlamentarisk uerfarne, og derfor også gik med på det skæbnesvangre regeringsgrundlag, så er der så vidt jeg kan se ikke noget, der tyder på at en ny socialdemokratisk regering vil føre en mere progressiv økonomiske politik. Så spørgsmålet er jo om vi overhovedet skal støtte en ny S-R-regering. Og på hvilke skarpe præmisser. Vi kan jo også stå i en situation hvor S går i retning af en S-DF-V, og hvordan stiller vi os så?

Så Pelle. Når du får tid kan vi bruge næste kapitel... 

Dette er en stor artikel tak for at dele denne informative oplysninger. Jeg vil besøge din blog regelmæssigt for nogle seneste indlæg. security key

192.168.1.1

Hi friend, I am very glad to join your community here and enjoy your nice post, today must be my lucky day although I have found this kind of information online for almost 8 hours, but thanks god! Finally i got your message, you help me much, very useful and thanks a lot for your kind article, will share the contents to all my friends around the world, i am from kicks vovo.

Hej ven, jeg er meget glad for at deltage i din gruppe her og nyde din flot indlæg, skal i dag være min heldige dag, selvom jeg har fundet denne form for information online i næsten 8 timer, men tak Gud! Endelig jeg fik din besked,
du hjælpe mig meget, meget nyttige og mange tak for din slags artikel,
 vil dele indholdet til alle mine venner rundt omkring i verden,
 jeg er fra Forskolin Fuel

Thank you, I have been searching for info about this topic for ages and yours is the best I've discovered so far  Forskolin fuel will share content to all my friends around the world, 

This is a great post. Thank for share with us.

http://www.hubnames.com/

Pretty post, i really like this great post and your thoughts.  Thanks to share with us.

Call Girls in Dehradun

The V tight gel is designed to lubricate and tighten your vaginal walls. It improves the elasticity of the inside walls of vagina. This means more fun in the bed.
This is cool! Your website is great Hey! Your information is astounding!! I will recommend it to my brother and anybody that could be attracted to this topic.
diet pill reviews
The World's No1 Leader In Advanced Anabolic Steroids Supplements For Bulking - Free, Fast & Reliable Shipping Worldwide

This is the nice article! Your sites content is amazing, I'll reading this sites was very interesting in this objects.I will recommend it to my family and anybody som kan være drwn two this topic.

Hadoop Online Training

Tableau Online Training

Hi I was looking for the relevant information and i found this blog. i am very much impressed by the author. I will also bookmark this blog for further reading. 

http://cauthangdanang.com/
 

Very nice written, I like this kind of style

Skinetrin

Product club HR

 

 

Spending some time to access the SMC or maybe Belkin wireless router using the 192.168.1.1 IP address to set up network security preferences is the first step that buyers can take in order to enhance the total network system security in the home, work, or college. A lot of people skip this vital step as they can't wait to go to the web, but this is a huge slip-up. This can expose your computer network and non-public info to needless dangers. Basically finding the time to take into account network system security and also setting simple security procedures may help add yet another level of protection for any home computer network.

Breast Actives is a 3 step all natural solution for breast enlargement, combining breast pills, cream and a breast exercise and massage program. http://www.breastactivesbuy.com/
The works challenge the viewer’s perceptions and ask if the meanings we embrace are also limited and constructed. 192.168.1.1

velskrevet artikel, se Effektive og slankepiller der virker fordi det er meget interessant, hvad vi skriver . 

 

leki na odchudzanie skuteczne - preparaty odchudzajace forum
odchudzanie tabletki cena - dobre tabletki odchudzajace

You have a very inspiring way of exploring and sharing your thoughts. It is very uncommon Nowadays, lots of sites and blogs having copy pasted or rewritten info. But here, no doubt, information is original and very well structured. Keep it up. Marble India

This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the site, and keeponsharing more ... good luck. Bespoke Travel

This is also a very good bidrag att I love to read is not every day att you have the opportunity to see så thing.

Raising funds for startups in India

We are really grateful for your blog. There are many approaches to visit the post office. Good work.

Moving san diego

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post. WWE Royal rumble 2017 results

Very nice post in here, sportland cheers to the author


Great Information sharing .. I am very happy to read this article .. thanks for giving us go through info.Fantastic nice. I appreciate this post. London Weight Management Review Singapore

  
I really thank you for the valuable info on this great subject and look forward to more great posts. Thanks a lot for enjoying this beauty article with me. I am appreciating it very much! Looking forward to another great article. Good luck to the author! All the best!
Thanks for the post