Annonce

24. juni 2015 - 12:11

Dansk Fokeparti i europæisk perspektiv

Dansk Folkeparti i perspektiv.

 

Nutidens Europa er et aldrende kontinent, og befolkningstilvæksten er generelt lav sammenlignet med andre områder i verden. [1] Fra 1650 til 1950 var Europas befolkning ellers blevet mere end femdoblet, steget fra ca. 100 millioner til 532 millioner. [2] Men derefter er takten i befolkningstilvæksten blevet afsvækket og aldersprofilen har ændret sig.

     Den første af den nyere tid større nedgange i fødselsraten satte ind i løbet af anden halvdel af det 19. århundrede. Efter 2. verdenskrig steg fødselsraten, for så at falde igen i løbet af 1970’erne og 80’erne. [3]Dette er den generelle trend. I Sovjetunionen og Østeuropa har tilbagegangen efter 1989 været endnu større. Det demografiske problem er her betydeligt. [4]Men også i Vesten vækker den demografiske bevægelse med dens fremadskridende aldringsproces betydelig bekymring. Dette forstærkes af et andet problem.

     Den etniske sammensætning har ændret sig gennem de sidste årtier. Den historiske trend har ellers været en bevægelse i retning af større homogenitet i takt med nationalstaternes udvikling, de store udvandringer og det 20. århundredes dramatiske begivenheder. Denne bevægelse nået sit klimax omkring ca. 1950. [5]

     I det 20. århundrede var denne bevægelse fremmet af opløsningen efter 1. verdenskrig af de store multinationale imperier og dannelsen af en stribe af nationalstater, af 2. verdenskrigs jødeudryddelser, [6] og senere af fordrivelsen af det tyske befolkningselement fra Østeuropa.[7]

      Efter 1950 har det så været en modsat rettet bevægelse. Bevægelsen her var fremkaldt af tre nye forhold: for det første opstod der i den nye periode af stærk økonomisk fremgang efter 1950 en knaphed på arbejdskraft i det nordlige og vestlige Europa og regeringer og erhvervsliv lukkede under indtryk heraf op for tilgang af arbejdskraft, ’fremmedarbejdere, fra lande som Jugoslavien, Tyrkiet, Grækenland, Italien (til især Schweiz) og Spanien, i Frankrig fra de til landet historisk knyttede afrikanske områder, og tilsvarende for Hollands og Storbritanniens vedkommende. [8]

      Den anden årsag til den øgede immigration var det forhold, at krige, konflikter, og forfølgelser i andre dele af verden og internt i Europa (: Jugoslavien), fremkaldte bølger af flygtninge der søgte nordpå til en sikker tilværelse der.[9]Denne udvikling er yderlige accelereret gennem de sidste mange år.

     Dertil kan føjes et tredje forhold: Selve den samtidige eksistens af tætliggende store regioner med vidt forskellige eksistensbetingelser og leveforhold vil let sætte en proces i gang hvor folk fra de mindre begunstigede regioner søger over mod de mere velstillede regioner. Derfor det vedvarende pres internt i Tyskland under den kolde krig for en overskridelse af ’grænsen’ og senere ’muren’, derfor øst arbejderes tilgang til Vesteuropa efter murens fald, og derfor nutidens stærke flygtningepres i middelhavsregionen.

     I det lange historiske perspektiv kan vi konstatere, at Europa skiftede fra at være et emigrations- til at være et immigrations område. [10]Endnu i det 19. århundrede og i de første årtier af det 20. århundrede havde Europa i høj grad været et ekspansions- og emigrations kontinent.  Historisk var opdagelser, erobringer og udbytning gået fra Europa til andre kontinenter. [11]Det samme gjaldt befolkningsbevægelser. I løbet af århundredet før 1. verdenskrig udvandrede hele 60 millioner mennesker fra Europa til andre verdensdele, halvdelen til Nordamerika, men også mange til Latinamerika. [12]  I dag er det anderledes.

    Dette historiske skift her har været betydningsfuldt. Det har haft store konsekvenser internt i Europa. Nye problemer er opstået, en ny konfliktdimension har udviklet sig, den sociale solidaritet er blevet svækket, arbejderbevægelsen er blevet yderligere svækket, og der er blevet skabt en grobund for højreradikalismens genopstanden og populistiske mobilisering.

     I forbindelse med den øgede afstand mellem de politiske og økonomisk eliter og befolkningerne, økonomiske krise, og de heraf flydende øgede sociale og politiske spændinger, har dette skabt en ganske sprængfarlig situation.

        Da muren faldt i 1989 var jubelen ellers stor og mange troede, at der havde åbnet sig et ’windov of opportunity’, at fred, fordragelighed, tolerance og mulighed for varieret, forskellig udvikling på et humanistisk grundlag var sikret.  Forventningerne blev skuffede. Nye krige, borgerkrige og konflikter dukkede op og har præget udviklingen siden. Også nye problemer, både globalt og i de enkelte lande og regioner, så som den fortsat eksistens af fattigdom og ulighed, økologiske og klimamæssige problemer, den fremtidige ressourceproblematik, Europas forvandling fra et emigrations kontinent til et immigrations kontinent, risikoen for nye og forstærkede etniske konflikter, indgangen til måske en ny ’folkevandringstid’, og gentagne finans- og økonomiske kriser, samt spændinger mellem økonomisk politik og folkelig legitimering, har hobet sig op og forstærker gensidigt hinanden.

      Og under alt dette har højreradikalismen i Europa, som man i 1945 ellers troede var definitivt besejret, fået en renæssance.[13]Mellemkrigsårenes Europa var stærkt præget af højre autoritære, højreradikale og fascistiske strømninger. [14] Disse var endda dominerende i en lang række lande og fik først et afgørende knæk med aksemagternes nederlag i 2. verdenskrig. I dag er traditionen genopstået, men i en ny form og med delvis nye ideer, men også med tydeligt identificerbare ideer og holdninger fra den gamle tradition.

     Fra Storbritannien til Ukraine og Rusland, fra Finland til Grækenland er den europæiske højreradikalisme og neo-fascisme i bevægelse og udvikling. Den er generelt udbredt, den har vokset sig stærk i mange lande, den har et udviklet internationalt netværk, den er repræsenteret i Europaparlamentet anført af skikkelser som Andreas Mölzer og Franz Obermayer fra det østrigske FPÖ, Bruno Gollnisch og Marine Le Pen fra det franske FN, og Mario Borghezio fra det italienske Lega Nord. Det var den gamle Jean Marie –Le Pen der i sin tid erklærede, at Ausschwitz blot var ”en detalje i verdenshistorien” og den italienske Borgezio der i 2011 i EU parlamentet erklærede, at han var 100 % enig i Anders Breivik’s ideer.[15] Højreradikalismen og fascismen har fået mæle igen. Den er stærk, velorganiseret, den har betydelig tilslutning i en lang række lande, den har internationale forbindelser og den har penge og ressourcer.  

       Den nye højreradikalisme og neofascismen repræsenterer på én gang noget gammelkendt og noget nyt. Det gamle er intolerancen, hetzen mod ’de anderledes værende’ og ’ de anderledes tænkende’, apellen til xenofobi, fordomme og hadefulde meninger og opfattelser, bestræbelsen på at hidføre en ’ren og renset nation’, forestillingen om et ’folkefællesskab’, en ekstrem nationalisme, skarpt optegnede fjendebilleder, den populistiske mobilisering, anvendelsen af myter og konspirationsteorier, og i nogle lande og i visse grupper også anvendelsen af vold mod ’fremmede’ og ’politiske modstandere’.

     Det nye er at hovedmodstanderne er skiftet ud. Det er længere jøder, men muslimer, der er hovedfjenden. Fortællingen om ’den jødiske verdenssammensværgelse’ er skiftet ud med en fortælling om en ’islamisk trussel’ og en igangværende arabisk overtagelse af Europa. Andre fjender er Romaer, og homoseksuelle. Der er også politiske fjender.  Arbejderbevægelsen er ganske vist slået, og derfor ikke længere opfattet som nogen betydelig modstander. I stedet er en vagt angivet ’socialisme’, ’de venstreorienterede’, ’de kulturradikale’, ’multikulturalisterne’, eller ’kulturmarxisterne’, skydeskive for den højreradikale polemik. Andre fjender er ’de gamle politikere’, EU og globaliseringen.

    En videre forskel til mellemkrigsårenes bevægelser er forholdet til elitisme. Mellemkrigsårenes højre autoritære og fascistiske bevægelser var erklærede elitistiske og hyldede åbent visionen om en national elite og en ’fører’. Den nye højre populisme og - radikalisme angriber ’de gamle politikere’ og fremstiller sig som værende anti-elitistiske. Den mobiliserer betydelige befolkningselementer i kraft af denne erklærede anti-elitisme. Samtidig er dens partier selv dog internt hierarkisk og elitært opbyggede ofte helt domineret af en charismatisk leder og tydeligt udviklende en leder kult.

    … Den moderne højre populisme ser sig også som en forkæmper for ’frihed’, specielt ’ytringsfrihed’. Denne frihed skal dog ikke gælde nærmere afgrænsede minoriteter og fjendegrupper. I praksis træder den moderne højreradikalisme tilbagevendende frem mod pluralisme, magtens tredeling og retssikkerhed for udsatte grupper.[16]’Ytringsfrihed’ forstås som retten til at forhåne og udbrede hadefulde budskaber, ikke som en ret for alle i et pluralistisk demokrati.

    I den økonomiske politik har mange af partierne overtaget den økonomiske liberalismes doktriner, hvor mellemkrigsårenes fascisme omvendt gik ind for en statslig ledet national økonomi. Men i mange af landene optræder den nye højreradikalisme tillige som ’den lille mands’ beskytter og forsvarer af ’velfærdsstaten’. Der er her indstøbt en spænding i partiernes politik og agitation. Måske mest i lande som Norge og Danmark, hvor den folkelige tilslutning til en ’velfærdsstat’ traditionelt har været stor.

      Tredivernes massive synlige massemobilisering i fascistiske massepartier er ikke længere del af den politiske stil og praksis, ej heller, bortset fra mindre militante neofascistiske og neonazistiske grupper, den klassiske fascismens synlige kendetegn, de paramilitære korps. I stedet er trådt TV apellen. De nye højreradikale partier i Europa rummer mange moderne, undertiden endda trendy, og charismatiske politikere med medietække som f.eks. nu afdøde Jörg Haider eller Marine Le-Pen eller alternativt joviale, populistisk brovtende typer som Silvio Berlusconi, eller bare grove som Umberto Bossi.

      Sidst, men ikke mindst, er det politiske angrebsmål og den politiske retorik blevet udskiftet. Hvor mellemkrigsårenes fascisme direkte angreb demokratiet erklærer mange af den moderne højreradikalismes partier og grupper sig for demokrater og anlægger en demokratisk retorik. Det er vanskeligt for højreradikalismen i dag efter udgangen af 2. verdenskrig at fremtræde som erklæret antidemokratisk. Den demokratiske diskurs har sejret. Men hvad med de videre konsekvenser af hadefuld retorik og tilbagevendende apeller til fordomme og xenofobier?

     Den europæiske højreradikalisme er omfattende. Men højreradikalismen er også internt differentieret omfattende forskellige strømninger, retninger og typer. Dette gjaldt nu i øvrigt også mellemkrigsårenes højreradikale og fascistiske spektrum. Også denne var mere heterogen end ofte antaget. Men dette gælder også, og i måske endda højere grad, i dag.

     Den moderne højreradikalisme spænder over et meget bredt spektrum fra højrepopulistiske bevægelser og partier der ser deres primære opgave i at artikulere en stigende bekymring over det i mange lande store antal indvandrere, over autoritære højreradikale til ligefrem neofascistiske og nazistiske grupper. Nogle af partierne og grupperne, f.eks. det østrigske FPÖ, det tyske NPD, de italienske Forza Nuova, og Terza Positione, det ungarske Jobbik parti, det græske Cryssi Avgi og det rumænske Storrumænien parti trækker på autoritære og fascistiske rødder bagud i disse landes historie, medens andre, som f.eks. det norske Fremskridtsparti og Dansk Folkeparti, ikke har sådanne historiske bindinger. Nogle af partierne og deres ledende politikere benægter eller bagatelliserer Holocaust og forsøger at skrive historien om andre, har ikke denne interesse. Nogle partier og grupper er rabiate i deres politisk stil og retorik og ofte med ledsagende voldelige grupperinger, så som Jobbank i Ungarn eller Crosse Aggi i Grækenland. Andre anlægger nok en ekstrem og hadpræget retorik, men opfordrer ikke direkte til vold. Nogle fremtræder som moderate og politisk legitime andre søger en skarp afgrænsning til netop den officielle politik. [17] Der er således store indbyrdes forskelle.     

      Bemærkelsesværdigt har været højreradikalismens og højre populismens gennembrud og fremgang i de nordiske lande, engang anset for at være både det liberale demokratis og socialdemokratismens faste bastion. I Danmark udsprang Dansk Folkeparti, der blev grundlagt i 1995, af en skattenægterbevægelse, Mogens Glistrups Fremskridtsparti, der havde fået sit gennembrud ved valget i 1973. DF oplevede efterfølgende en betydelig fremgang under indvandrerdebatten, den ‘værdipolitiske’ diskussion, 9/11-terrorangrebet i New York, Danmarks inddragelse i internationale aktioner, og debatten om ‘Muhammed-tegningerne’. Partiet blev efter Anders Fogh Rasmussens regeringsdannelse i 2001 inddraget som fast støtteparti i hans regeringsbærende koalition, hvilket igen indebar en legitimeringsgevinst for partiet, både blandt de etablerede borgerlige partier og i medierne. Partiet søgte også i stigende grad selv at præsentere sig som et socialt bevidst midterparti, blot med en særlig bekymring for indvandrerproblematikken.

     Som sådant har partiet da også efterhånden fået en betydelig tilslutning, kulminerende med godt 14 % af stemmerne ved folketingsvalget i 2007 og 15 % ved europaparlamentsvalget i 2009 til 22 % ved det nyligt afholdte folketingsvalg.[18] DF har i sin vælgersammensætning en bred profil og har herunder i stigende grad kunnet mobilisere også arbejdervælgere.[19] På det seneste sikkert også skuffede tidligere S- og SF-vælgere, samt ved det nyligt afholdte valg også en betydelig del venstrevælgere. DF’s succes ved 2015 valget var måske i høj grad  en historie om Venstres nederlag.

Partiet har især under Christian Thulesen Dahl styrket sin sociale profil. Men partiet har dog på den anden side gennem årene peget på borgerlige statsministre og støttet borgerlige regeringer og deres økonomiske politik, og her til sidst banet vej for en en borgerlig regering med Lars Løkke Rasmusssen som statsminister. Og i den såkaldte værdipolitik har partiet gennem årene placeret sig til højre.

 Vil partiet overhovedet kunne bryde ud af sin generelle europæiske inspiration af højre populisme og realisere sig som et nationalt og socialt parti? Det har åbenbart selv været opmærksom på problemet og afgrænset sig fra for eksempel Le Pen bevægelsen i Frankrig.

I sin agitation har partiet ellers gennem årene tilbagevendende markeret sig som en del af den europæiske højre populistiske familie.  ”Islam med de tendenser vi har set – fundamentalistiske tendenser- bør bekæmpes i allerhøjeste grad”, således opstillede Pia Kjærsgaard selv målsætningen under folketingets åbningsdebat i 2001. [20] På DF’s årsmøde i 2004 proklamerede Mogens Camre: ”Islam hører ikke til i Europa og vores første prioritet må være at repatriere muslimerne. Islam truer vores fremtid… Den tro tilhører en mørk fortid”. [21]Og fra folketingets talerstol erklærede Jesper Langballe ”at islam og kristendommen og kristenheden ikke kan trives i en fredelig sameksistens i det samme land, og at islam er en tikkende bombe under den vestlige verden… Der er tale om en religion, som … er en pest over Europa.”[22] ”Islam er en afstumpet religion” gentog det unge DF folketingsmedlem Morten Messerschmidt i Jyllandsposten. [23]

      DF-politikere har også igen og igen angrebet hele den arabiske civilisation. I en DF-

pressemeddelelse fra 2003 erklærede den unge Morten Messerschmidt, at Islam er den ”alt overvejende årsag til at de muslimske lande ligger i demokratisk og økonomisk ruin”. [24] Pia Kjærsgaard erklærede i ovennævnte tale i folketinget at ”der er kun én civilisation, og det er vores”, og i Politiken karakteriserede hun kort og godt en hel verdensdel som ”tilbagestående og uvidende”.[25] I Europaparlamentet fortæller partiets repræsentant, Morten Messerschmidt i dag de delegerede, at Europa indenfor de kommende årtier vil få et muslimsk flertal og at det vil betyde enden for hele den europæiske civilisation. [26]

       Et fremtrædende træk i partits ideologi er tanken om den rene og enige danske nation. Man bekæmper de anderledes værende og de anderledes tænkende, der opfattes som ’unationale elementer’. Politiske modstandere er herunder blevet karakteriseret i grove vendinger.[27] Under tegningedebatten kaldte Pia Kjærsgaard f.eks. tre tidligere danske udenrigsministre for ’landsforrædere’. [28]

     Der er når det gælder etniske minoriteter eller politiske afvigere, ringe respekt for pluralisme, afvigende meninger og kritiske holdninger, mindretalsbeskyttelse, menneskerettigheder, magtens deling, retsstat. [29] Det samme gælder fri og uafhængig forskning, elementer som er lige så vigtige i et fungerende demokrati som flertalsstyret. Enhver retning, enhver gruppe, enhver person, der ytrer sig kritisk om partiet eller forhold i Danmark, eller som argumenterer for menneskerettigheder og taler for en mere human politik på indvandrerområdet, kan blive udsat for voldsomme angreb.

     DF har krævet forskere afskediget fra deres stillinger og hele institutter nedlagt fordi partiet ikke brød sig om de pågældende forskeres meninger, medens man omvendt har medvirket til at sikre bevillinger til personer og institutter, som man regner med kan levere forskningsresultater, der passer til DF-politikernes ideologiske formål.[30] Det har jagtet offentlige personer, der ytrer sig på tværs af partiets synspunkter. [31]Det har tilbagevendende kritiseret TV udsendelser, der ikke passer ind i partiets verdensopfattelse.[32] DF-politikerne har talt meget  om ’ytringsfrihed’, men den har ofte i praksis været forstået  som en ret  til at praktisere hate speech overfor etniske minoriteter og anderledes tænkende.

      Det grundlæggende  problem er imidlertid den nævnte forestilling om den rene, rensede nation,  det nationale folkefællesskab, en forestilling der igen indgår i en forbindelse med en   nationalistisk nationalromantik og agitation. Af denne følger uviljen mod  ’de andre’ og ’de anderledes tænkende’. Den uforsonlige tone overfor   minoriteter og ’afvigere’.[33]

Dette er imidlertid historien om partiets opkomst, rødder og første lange artikulation. DF’s legitimering under Fogh-regeringen og dets efterfølgende placering i det sociale-politiske tomrum, der er opstået ved SRSF-regeringens højrevendte overordnede økonomiske politik, har skabt en ny situation for også DF, en situation der nu er blevet trukket markant op ved partiets store valgsejr her til sidst.

Dette har imidlertid også skabt et nyt problem for partiet, et problem man vel knap nok har registreret i dag: Hvordan forener det fremover rollen som socialt protestparti med dets hidtidige højredrejede politik og dets oprindelse i samt inspiration fra den øvrige europæiske højrepopulisme? DF politikere har i årenes løb appeleret til xenofobi og pisket til had og fordomme. Men DF har også med held artikulert en folkelig protest mod den politiske elite og den ’nødvendige politik’. Dette er også  en del af historien. Men hvor går DF hen?

Partiet har påvirket det politiske system, men bliver også omvendt påvirket af dette. Det kan fremover bevæge sig i flere retninger.

 

     

 [1] Göran Therborn: European Modernity and Beyond. The Trajectory of European Societeties 1945-2000, London: Sage 1996 pp 36-39

[2] R.R. Palmer & Joel Colton: A History of the Modern World, New York: Alfred Knopf 1991,  p 588

[3] Göran Therborn: European Modernity op.cit.,  p 38

[4] Göran Therborn: European Modernity op.cit , p 38

[5] Göran Therborn: European Modernity op.cit , p 47

[6] Lucy Dawidowitch: The War Against the Jews 1933-1945, New York: Bantam Books 1975, , Saul Friedländer: Das Dritte Reich und die Juden, München: dtv  2008

[7] Göran Therborn: European Modernity op.cit , pp 45-46

[8] Göran Therborn: European Modernity op.cit , pp 48 ff

[9] Göran Therborn: European Modernity op.cit , pp 48 ff

[10] Göran Therborn: European Modernity op.cit , pp 50-51

[11] David Abernethy: Global Dominance. European Overseas Empires 1415-1980, New Haven: Yale University Press 2000

[12] R.R. Palmer & Joel Colton: History of the Modern World  op.cit.,  p 592

[13] Luciano Cheles et al (eds.): Neofascism in Europe, London & New York: Longman 1991, Paul Hainsworth: The Extreme Right in Western Europe, Routledge 2006, Michelle H. Williams: The Impact of Right Wing Parties in Western Europea Democracies, Palgrave Macmillan 2006, Hans-Georg Betz & Stefan Immerfall (eds.): The New Politics of the Right Neo-Populist Parties and Movements in Established Democracies, New York: St.Martin’s Press 1998, Tore Bjørgo, Racist and Right-Wing Violence in Scandinavia: Patterns, Perpetrators, and Responses , Oslo: Tanø-Aschehoug 1997,  Herbert Kitchelt & Anthony McGann (eds.): The Radical Right in Western Europe: A Comparative Analysis, University of Michigan Press 1997, Piero Ignazi:”The Silent Counterrevolution. Hypotheses on the Emergence of Extreme Right-Wing Parties in Europe”, European Journal of Political Research, vol. 22, No.1, 1992, pp 3-34, Martin Langebach & Andreas Speit: Europas radikale Rechte, Zürich: Füssli Verlag 2013,  Nora Langenbacher & Britta Schellenberg (Hrsg.): Europa Auf Dem ‘Rechten’ Weg. Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in Europa, Berlin: Friedrich Ebert Stiftung 2011,  Peter Merkl & Leonard Weinberg (eds.): Right-wing Extremism in the Twenty-first Century, London: Frank Cass 2003, Helmut Reinalter, Franko Petri and Rüdiger Kaufmann (eds.), Das Weltbild des Rechtsextremismus. Entsolidarisierung und Bedrohng der Demokratie. Gesellschaftliche Bedingungen, Strukturen und Wirkungen rechtsextremen Denkens, Innsbruck/Wien: Studienverlag, 1998, Oliver Decker, Elmar Brähler & Norman Geissler: Vom Rand zur Mitte. Rechtsextreme Einstellungen und ihre Einflussfaktoren in Deutschland, Friedrich Ebert Stiftung, Forum Berlin , Berlin 2006   , Ruth Wodak et al.: Right-Wing Populism in Europe, London: Bloomsbury 2013

[14] Martin Blinkhorn: Fascism and the Right in Europe 1919-1945, Longmann 2000,  Michael Mann: Fascists, Cambridge University Press 2004, Mark Mazower: Dark Continent. Europe’s Twentieth Century, London: Penguin 1999, Stanley Payne:  A History of Fascism 1914-1945, University of Wisconsin Press 1995, Robert Paxton: Anatomie des Fascismus, München: Deutsche Verlagsanstlt 2006, Curt Sørensen: Stat, Nation, Klasse,  København: Frydenlund , Bnd.II, 2013

[15] Martin Langebach & Andreas Speit Europas Radikale Rechte op.cit , p 251, p 255

[16] Fra DF’s angreb på navngivne personer og grupper, der helst ikke må ytre sig til  Fides og Jobbik ’ s agitation og politik i Ungarn, for slet ikke at tale om Chrysi Avgi’s voldspolitik i Grækenland

[17] Se for  andre forsøg på en fremdragelse af interne forskelle og typologisering, Anton  Pelinka: ”Right-Wing Populism: Concept and Typology”  i  Ruth Wodak et al. (eds.): Right- Wing Populism in Europe op.cit., pp  3- 22, og  Michael Minkenberg: “Die radikale Rechte in Europa heute: Trends und Muster inWest und Ost”, i Nora Langenbacher & Britta Schellenberg Europa Auf Dem ‘Rechten’ Weg op.cit , pp39-57

[18] Se for en oversigt over FP’s og (siden 1998) DF’s valgresultater Susi Meret “Vom Rand zur Mitte?” op.cit., p. 260, og www.parties-and-elections.eu.

[19] Susi Meret: “Vom Rand zur Mitte?” op.cit., pp. 272 ff.

[20] Folketingets samling 4/10 2001

[21] DF’s Årsmøde 2004

[22]  Folketingets samling d. 31/5-2002.

 

[23]  Jyllands Posten Århus 7/2 2005

[24] DF  pressemeddelelse  3/6 2003 

[25] Folketingets samling 4/10 2001 og  Politiken d. 21/2 2006 .

[26] Langebach & Speit Europas radikale Rechte op.cit, p 253. Se videre for DF’s anti-islamisme Susi Meret Von Rand zur Mitte? op.cit, pp 268 ff og pp 270 ff

[27] Se f.eks. Peter Skaarup i Politiken d. 23/1 2009,  hvor  han besvarer en kronik af Preben Wilhjelm  10/1 ikke med argumenter, men ved at udråbe denne gennem et livslangt forløb konsekvent  demokratiske  socialist til stalinist.  Retoriken her minder unægteligt om nazisternes hetz mod alle venstreorienterede i Weimarrepublikken. Selv de mest fredsommelige socialdemokrater blev af nazisterne  stemplet som  ’bolsjeviker’. Venstreorienterede intellektuelle blev kaldt ’kutlturbolsjevikker’.  I dag hedder de ’kulturradikale’. Den historiske parallel er foruroligende.

[28] Politiken d. 27/2 2006. Det var Niels Helveg Petersen, Mogens Lykketoft og Uffe Ellemann-Jensen, der blev udsat for Pia Kjærsgaard’s  efter hidtidige danske forhold voldsomme retorik, altså udenrigsministre fra 3 forskellige partier, som alle af hende blev stemplet som ’unationale’. Det eneste rigtige ’nationale’   parti i Danmark er åbenbart efter hendes opfattelse DF.

[29] Se for en omhyggelig analyse og dokumentation Preben Wilhjelm: ”Efter Tuneserloven”, kronik, Politiken d. 10/1 2009

[30] Allerede i 2002 lagde DF ud med at kræve direktøren for Institut for menneskerettigheder Morten Kjærum afskediget og hele instituttet nedlagt fordi partiet ikke brød som om hans og instituttets meninger. I 2003 blev Danmarks Humanistiske Forskningscenter nedlagt fordi direktøren Birgitte Possing nægtede at efterkomme et krav fra DF om ansættelse af  professor Bent Jensen uden om sædvanlig ansættelsesprocedure ( Information 13/12 2003). I 2006 sikrede DF ved en særbevilling af folketinget oprettelsen af et Center for Koldkrigsforskning ledet af  Bent Jensen, selvom der kort forinden, i 2005, var blevet fremlagt en omfattende og videnskabelig velfunderet rapport af Dansk Institut for Internationale Studier om Danmark under den kolde krig

[31] DF indledte for eksempel i 2008 en  hetz mod den tidligere operative chef for PET Hans Jørgen Bonnichsen fordi partiet ikke brød sig om hans meninger. I december samme år hetzede man løs mod professor Henning Koch, der i en høring på Christiansborg havde udtalt sig på en måde, der mishagede partiet.

[32]   Den fremtrædende DF-folketingspolitiker Søren Esbersen har offentligt kritiseret at visse TV- serier overhovedet blev bragt, fordi de ikke passer ind i DF’s verdensanskuelse. Søren Espersen i Politiken 21/3 2009. Det drejer sig om serier som som ’Matador’, ’Krøniken’ eller ’Livvagterne’,

[33] DF har da også haft et afgrænsningsproblem. I 2006 tilkendegav  en hel stribe af lokale formænd adspurgt af  journalister fra Ekstrabladet  , at de ikke havde det mindste imod optagelse af nazister i partiet. Nogle mente dog, at man ikke skulle tale højt om det. Kun én enkelt var imod af principielle grunde.[33] Partiledelsen har dog ved flere lejligheder energisk søgt at bekæmpe sådanne strømninger, således blev i 1999 19 medlemmer af partiets ungdomsorganisation ekskluderet og i 2003 blev  9 medlemmer udelukket af partiet selv. [33]

 

Red. note: Se også linkbox på Modkraft Biblioteket om Valget 2015, venstrefløjen og EFTER valget.

Annonce