Annonce

FagligtArbejderbevægelsen og arbejdskamp
Fagligt
16. oktober 2015 - 12:37

Ri-bus konflikten 20 år: Erfaringer fra et nederlag

Den 16. oktober er det tyve år siden Ri-bus konflikten sluttede. Med et nederlag til Ri-bus chaufførerne, men med desto vigtigere erfaringer.

Ri-bus konflikten e  en af de helt centrale arbejdskampe i nyere tid.

Strejken begyndte allerede i sommeren 1994, da de kommunalt ansatte buschauffører i Esbjerg fik besked om, at de skulle privatiseres.

De gamle overenskomster var ikke længere gyldige, idet der skulle forhandles nye med den nye operatør Ri--bus.

Det vakte naturligvis en voldsom harme blandt chaufførerne, der følte det som et snigløb mod deres hævdvundne rettigheder og et flertal besluttede at gå i strejke i protest mod privatiseringen.

På det tidspunkt var der ingen, der vidste, at det skulle blive en af de hårdeste arbejdskampe ikke bare i Esbjergs historie, men i danmarkshistorien.

Efter flere afbrydelser af strejken og forhandlingsforsøg brød strejken for alvor ud igen i januar 1995.

Den 20. april samme år havde konflikten varet i 100 dage, og den var præget af hårde sammenstød mellem de strejkende chauffører på den ene side og politi og skruebrækkere på den anden.

På denne dag blev der afholdt en national solidaritetsdag, hvor mere end 250.000 arbejdere og funktionærer over hele landet gik i strejke for at vise sympati med Esbjergs chauffører og deres krav.

Som nyhedsoplæseren i Danmarks Radio udtrykte det: Selv frøken klokken var gået i strejke!

Arbejdsnedlæggelserne strakte sig langt uden for transportområdet.

I sine artikler drog Jyllands-Posten en parallel til folkestrejkerne under krigen og generalstrejken i 1956.

Hvad var årsagerne til denne langstrakte konflikt?

Efter Danmarks tilslutning til EF/EU blev der indført en lang række udbudsregler som et led i EU’s regelkompleks af traktatbestemmelser, direktiver, forordninger, der tilsammen skulle skabe et indre marked. De offentlige myndigheder blev pålagt at lave udbud og indgå kontakter med eksterne leverandører.

Og i Ribe Amt valgte flertallet i 1994 bestående af Venstre, Konservative og Fremskridtspartiet at lade busdriften overgå til det private selskab Ri-bus.

Det var i praksis en støtte til de store monopoler, der kunne føre sig frem med langt større selvsikkerhed end tidligere. De stillede nu krav om forringelser i løn- og arbejdsforhold for at maksimere profitten.

Ri-bus var her kun en stråmand.

Efter konfliktens afslutning viste det sig hurtigt, at monopolerne kom på banen, idet først Combus og senere Arriva (et tyskejet selskab) overtog busdriften i Esbjerg by og en lang række andre steder i landet.

Solidariteten med Esbjergs chauffører var udbredt. Der blev dannet en lokal støttekomité – den ganske vist efter min mening blev præget af venstresekteriske holdninger. Det kom til udtryk i manglende disciplin på blokaderne, i hærværk mod selskabet og mod skruebrækkerne på deres bopæl.

Den optræden strider mod de traditioner, der er i arbejderbevægelsen som jeg er opdraget med, hvor det netop gælder om at vinde befolkningens sympati for de strejkende.

En del af byens arbejdspladser støttede de strejkende chauffører, både med indsamlinger og ved at deltage i blokaderne på Ravnevej i Esbjerg, hvor busserne kørte ud om morgenen.

Men det overraskende var, at der fuldstændig manglede en koordineret indsats fra fagbevægelsens side.

Det blev tydeligt efterhånden som konflikten trak ud, at de store og udslagsgivende fagforeninger uden for SID-området (nu 3F) forholdt sig passive og ikke ønskede at gå i sympati-konflikt med chaufførerne.

En samlet optræden fra Esbjergs fagbevægelse havde ellers kunnet bringe konflikten til afslutning inden for en uge eller to.

Jeg ser dette holdningsskift i fagbevægelsen som et resultat af vores EU-medlemsskab, hvor fagbevægelsen tvinges til at skride hårdt ind over for medlemmer, der er i konflikt.

De store monopoler har ved at knægte aktions- og blokaderetten gennem EU-lovgivningen gjort fagbevægelsen til part i konflikten, men nu på arbejdsgivernes side.

Disse spørgsmål er ikke kun blevet et problem i forbindelse med Ri-bus konflikten, men på en lang række andre områder, f.eks. rengøringspersonale på sygehuse og skoler, SAS´s kabinepersonale og mange andre.

Kort efter SID-kongressen i efteråret 1995, hvor chaufførerne blev hyldet for deres indsats, indgik SID et forlig med Ri-bus.

Forliget tillod, at skruebrækkerne fortsatte i deres stillinger, og at de strejkende kunne blive genansat, efterhånden som der blev ledige stillinger. Ansættelsen foregik på de nye overenskomster, som var dikteret af Ri-bus.

Et større nederlag har fagbevægelsen ikke indkasseret i nyere tid.

Den havde været en enestående mulighed for at sætte en stopper for udlicitering og privatisering af offentlige opgaver, men fagbevægelsens top følte sig mere loyal over for EU-systemet end dens egne medlemmer.

Også på andre måder er konflikten mindeværdig. Politibrutaliteten på blokaderne blev stadig voldsommere, og særlig mod afslutningen af konflikten var den slem.

Politiet brugte hunde til at angribe blokadevagterne, og selv ældre mennesker blev skambidt af disse dyr. Blokadevagterne blev jagtet af politiet ned af de tilstødende gader til Ravnevej og ind i husenes opgange.

Det hele mindede om folkestrejken i Esbjerg i 1943, hvor tyskerne også brugte hunde mod befolkningen for at knække fagbevægelsens kampvilje.

Grundlovens ord om ret til forsamlingsfrihed blev afgørende krænket, det samme gælder fagbevægelsens hævdvunden ret til at bruge blokadevåbenet i en konflikt. Det er en skamplet for de myndigheder, der tillod denne brutale fremfærd, som er helt i strid med FN´s konventioner.

Tilbage står at drage læren af konflikten.

Den viser først og fremmest problemerne i fagbevægelsen selv med en LO-top, der har bundet sig til de store monopoler og svigtet deres egne medlemmer.

Her trænger til en alvorlig rengøring, hvor der nok er brug for »skarp lud til skurvede hoveder.«

Alligevel er der også positive resultater af konflikten.

Chaufførerne viste med deres otte måneder lange konflikt en enestående vilje til at forsvare, ikke bare egne, men hele fagbevægelsens overenskomstsystem. At man ikke ustraffet sætter det ud af kraft!

Den nationale og internationale solidaritet, f.eks. fra England, Norge og Sverige, var også en stor opmuntring og bragte mindelser om vigtige og skelsættende begivenheder i danmarkshistorien.

Solidariteten viste, at der i store dele af arbejderbevægelsen er en almindelig følelse af utryghed over udviklingen, senest bekræftet af Ryanairs revolver-politik over for flypersonalet i København og Billund.

Efter konfliktens afslutning bredte privatiseringerne sig til en lang række andre områder. Alle steder trækker forringelser sit umiskendelige spor, både for de ansatte, men også for brugerne af f.eks. sundhedssystemet.

Den standard, vi med rette var stolte af i Danmark, er under afvikling, og det går rigtig stærkt.

Jeg synes tyve-årsdagen for Ri-bus konfliktens afslutning skal bruges til at overveje, om de senere års privatiseringer og udliciteringer er vejen frem. Vi risikerer et hæmningsløst ræs mod bunden, hvor alle underbyder alle i kampen for at få et arbejde.

Fagbevægelsen og arbejderbevægelsen må alvorligt overveje, om ikke det er på tide at bruge den styrke, der findes i organisationerne og sætte en stopper for rovdriften på mennesker.

Lars Ulrik Thomsen er esbjergenser og medlem af Danmarks Kommunsitiske Parti.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce