Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Boguddrag
24. oktober 2014 - 11:55

Kritik af vidensøkonomien

Ny bog diskuterer hvordan den neoliberale vidensøkonomi ikke alene udbytter kroppe, men også følelser, indlevelse, omsorg og seksualitet i en vedholdende jagt på profit. Kontradoxa bringer indledning og et uddrag af bogen »Bidrag til kritikken af den politiske vidensøkonomi«.

Da vi åbnede Det Fri Universitet i København i 2001, var vores sigte at undersøge og udfordre den såkaldte vidensøkonomi.

I manifestet »Al magt til det Fri Universitet i København« skrev vi:

»Vores udgangspunkt er nu og her: Cirkulationen i og konsekvenserne af den aktuelle politiske vidensøkonomi og hvorledes begærene bliver distribueret, akkumuleret, omdirigeret eller blokeret i strømmene og netværkene i det landskab. Det forhold, at højere uddannelse i dag ikke er forbeholdt borgerskabet og dets børn, og at arbejdsstyrken generelt er højt kvalificeret, har givet os et samfund præget af masseintellektualitet. Masseintellektualiteten og dagens immaterielle produktionsmåde, som forventer, at arbejderen er i stand til at arbejde i miljøer, som fremstiller abstrakte produkter kendetegnet ved viden og subjektivitet, har i særdeleshed fanget vores interesse. Ikke fordi vi vil have et job, men fordi vi bliver nødt til at anerkende, at denne udvikling har indflydelse på vores følelsesliv.« (Komiteen af 15. juli 2001/Jakob Jakobsen og Henriette Heise)

Omkring årtusindeskiftet blev betegnelsen vidensøkonomi hyldet og besunget i medierne som den næste store historiske landvinding, der ville gøre det muligt at lægge den industrielle modernitet bag sig.

Politikere og liberale kommentatorer så et forestående økonomisk eventyr for deres sultne blikke. En stemning af guldfeber herskede omkring dette nye landskab, der nu skulle opdyrkes og udvikles.

Vidensøkonomien var fremtiden, og nu skulle vores hjerner sættes i sving og afløse den industrielle produktion, der gik på hæld i den såkaldte højudviklede del af verden. Nye perspektiver åbnede sig, og mange humanister, kunstnerne og andre kreative fik med ét slag en art avantgarderolle i denne udvikling efter i mange år at være betragtet som overflødige og en slags overskudsfænomen, der var plads til, når alle materielle behov var tilfredsstillet.

Alle de traditionelle fag skulle lære af ‘de kreative’ – skulle lære at arbejde uden at få penge for det, være fleksible og arbejde hele tiden og lade arbejde og fritid smelte sammen. Samtidig skulle ‘de kreative’ lære at se sig selv som en del af et marked, hvor alle, også kunstnere, var sin egen lille virksomhed.

Kunsten blev model for det nye arbejde, men gennemgik selv en transformationsproces, hvor økonomiske forestillinger pludselig blev centrale.

Selvom der var meget hype og begejstring i Danmark omkring vidensøkonomien, og der selv inden for kunsten blev holdt et utal af seminarer om ‘Kunst og erhvervsliv’, så bliver vi nok nødt til at betragte denne vidensøkonomi – eller kognitive kapitalisme som Franco ‘Bifo’ Berardi  kalder den – i et længere historisk perspektiv.

Dens rødder skal nok findes allerede i 1970’erne, hvor indtjeningen og lønsomheden i forbindelse med traditionel industriel produktion var nedadgående i takt med, at de europæiske arbejdere havde tilkæmpet sig bedre arbejdsforhold og betaling for deres indsats.

Dette var medvirkende til, at industriproduktionen svandt ind i denne del af verden, da kapitalen ikke blev forrentet som ønsket. I den periode skete der en strukturel tilpasning og forandring med udflytning af masseproduktion til områder på planeten, hvor arbejderne var lettere at udbytte.

En anden vej til mere lønsomhed fandtes gennem teknologisk udvikling og effektivisering, som gjorde produktionen mindre afhængig af de traditionelt velorganiserede arbejdere, der kendetegnede efterkrigstidens arbejdsmarked i Europa.

Lukningen af de fleste skibsværfter i Danmark i 1970’erne og 1980’erne er et godt eksempel på denne udvikling. Det skete som regel ledsaget med kommentaren, at »de kan gøre det billigere i Sydkorea.«

Både Michael Hardt, Kathi Weeks, Franco ‘Bifo’ Berardi og Claire Fontaine trækker i deres tekster på den såkaldte autonome italienske marxisme, som siden 1970’ernes begyndelse har fortaget omfattende analyser af overgangen fra industrialisme til post-industrialisme.

Denne tradition peger på, at den strukturelle forandring i produktionen, som skete med overgangen fra fordisme til postfordisme, var et resultat af arbejdermodstand, hvor arbejderne op gennem 1960’erne kæmpede mod kapitalen med henblik på at få en stigende del af det overskud, som de selv producerede.

Lukningen af mange fabrikker i Europa i 1970’erne og 1980’erne var kapitalens reaktion på en faldende profitrate, da arbejderne havde opnået bedre forhold gennem organisering og strejker. 

Den strukturelle forandring, der fandt sted fra begyndelsen af 1970’erne og frem, var ikke resultatet af en evolutionær udvikling af teknologien, hvor forældede maskiner og produktionsforhold blev afløst af nye, som mange liberale økonomer vil hævde.

Udviklingen var resultatet af kapitalens evindelige søgen efter et forøget udbytte og overskud – og arbejdernes kamp for en løn, der svarer til den værdi, de producerer.

Vidensøkonomiens opståen er således tæt knyttet til dereguleringen af international handel og åbningen af et globalt finansielt marked, der for alvor tog fart i 1990’erne. På den måde er vidensøkonomien strukturelt sammenflettet med globaliseringen, hvor der blev skabt et globalt marked, således at meget industriel produktion kunne flyttes til områder med billigere arbejdskraft, først i Østeuropa og siden i Østasien.

Denne udvikling blev ofte iscenesat som en fortælling om, at europæerne var højere uddannede og fremover skulle leve af intellektuel produktion, mens mindre udviklede områder i verden kunne tage sig af det industrielle og monotone arbejde. Denne forklaring har en mere eller mindre udsagt post-kolonial undertone, som udpeger landene i de global syd som befindende sig på et lavere stadie end de højt udviklede vestlige lande.

Michael Hardt gør i sin tekst »Affektivt arbejde« opmærksom på, at vidensøkonomien snarere er en integreret del af globaliseringen end et resultat af den. Han skriver, at informationsbaseret produktion og traditionelle håndværk som regel bliver integreret i det meste af verden, og at den digitale teknologi tages i anvendelse selv i de mest isolerede fiskerlejer.

Det, der skete, var, at kapitalen investerede i og placerede industriel produktion i de områder, hvor arbejderne var billigere til salg. Placeringen af produktionen var ikke relateret til, hvor højt uddannede arbejderne var, men hvor velorganiserede de var over for kapitalens krav om produktivitet og fleksibilitet.

Således er vidensøkonomiens såkaldte global arbejdsdeling knyttet til en ny komposition af klassekampen.

Denne nye komposition af klassekampen kommer også til udtryk i den vestlige og ‘højtudviklede’ verden, ikke blot i forhold til de højtuddannede og uddannelsessektoren, men også inden for service- og omsorgssektorerne.

Afsættet for Claire Fontaines og i særdeleshed Kathi Weeks’ tekst er en feministisk analyse af de nye former for affektivt arbejde, der er et aspekt af den nye vidensøkonomi. Betegnelsen ‘vidensøkonomi’ anvendes nemlig ikke kun til højspecialiserede og formaliserede former for viden, men også den viden som traditionelt hører til i hjemmet, og som knytter sig til kvinders ulønnede arbejde med at drage omsorg for familien.

Dette ‘usynlige’ arbejde bliver i stigende grad bragt i anvendelse på et arbejdsmarked af serviceydelser, der netop fungerer i og med indlevelse og omsorg. Dette sker ikke blot inden for plejesektoren, men også inden for underholdnings- og oplevelsesindustrien, hvor indlevelsen i forhold til kunderne mest intime behov og empati er blevet nøgleord.

Det er ikke nok at lange en burger over disken, den skal ledsages af et smil og et ‘god dag’. Det er med udgangspunkt i denne form for indlevelse og empati, som kendetegner samtidens arbejde, at både Claire Fontaine, Michael Hardt og Kathi Weeks taler om at affekter og følelser i stigende grad bliver udbyttet gennem lønarbejdet.

Flere af antologiens tekster peger på, at vidensøkonomien integrerer dele af livet, som indtil fornyligt ikke blev anset som en del af arbejdet, men som en del af reproduktionen; uddannelse, omsorg, kreativitet.

Arbejdet inden for vidensøkonomien handler således i højere grad om sociale relationer end om materiel produktion. En sektor, der ligesom arbejdet i hjemmet i stigende grad er blevet inddraget i dette nye vidensmarked, er universitetssektoren.

Den udgjorde også (bag)indgangen for Det Fri Universitet i København i forhold til at udvikle kritiske praksisser over for denne nye affektive økonomi. For os var det vigtigt at spørge til, hvad vidensproduktion egentligt fremstillede – eller snarere hvem, der definerede hvilken viden, som var gangbar og salgbar på de nye vidensmarkeder.

Vi var inspireret af den feministiske bevægelse, som Weeks og Fontaine refererer til, og søgte at sætte den produktion, som finder sted i køkkenet og i soveværelset op mod den instrumentelle vidensproduktion, som i stigende grad bliver krævet af de officielle universiteter, der helt synes at have omfavnet en neoliberal markedslogik.

Stewart Martin stiller i sin tekst om den menneskelige kapitals pædagogik spørgsmål til konsekvenserne af, at universitetsuddannelse og vidensproduktion efterhånden kun måles i forhold til den efterspørgselslogik, der kendetegner det frie marked og peger tilbage på den æstetiske uddannelses kritiske potentiale.

George Caffentzis peger på modsætningerne, der opstår når viden indhegnes og gøres til privat ejendom, som det sker i og med den kognitive kapitalisme.

Colectivo Situaciones forslår en form for militant modforskning som svar på instrumentaliseringen. Den militante forskning er en processuel forskning, som ikke bare undersøger et givet område, men integrerer både forsker og område i en syntetisk og befriende forandring.

Vidensøkonomiens evne til at individualisere og isolere os i vores arbejde giver kapitalen nærmest suverænt herredømme over dette udvidede arbejdsmarked.

Franco ‘Bifo’ Berardi beskriver, hvordan vores isolation kombineret med kravet om ubegrænset arbejde både tidsmæssigt og følelsesmæssigt gør økonomien patologisk i sin opskruede hastighed. Konsekvenserne af disse forhold er sammenbrud, angst og panik, der midlertidigt kan afhjælpes med psykofarmaka, så vi stadig kan fungere endnu en stund indtil næste sammenbrud.

Arbejderbevægelsens traditionelle modsvar på kapitalens dominans – organisering og solidaritet – bliver stadig mere vanskelige at anvende, fordi menneskets levende arbejde, det vil sige hele livet, bliver udnyttet og udbyttet i sin fuldstændighed. Strejken knyttede sig til en specifik og afgrænset produktion, som kunne stoppes og blokeres. På den måde kunne arbejderne true deres arbejdsgivere ved at trække deres arbejde ud af produktionen.

I vidensøkonomien er arbejdet imidlertid mindre konkret og lader sig vanskeligt afgrænse. Det er så at sige livets bliven produktion, vi skal modsætte os. Dette er hvad, Claire Fontaine kalder »menneskelig strejke«.

Vores aktiviteter på Det Fri Universitet førte ikke overraskende til, at den slags frie og selvorganiserede universiteter blev ulovliggjort i forbindelse med en revision af Universitetsloven, gennemført af Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling i 2010.

Kriminaliseringen af en uafhængig og ikke-konform vidensproduktion er i sig selv tankevækkende og viser tydeligt hvor meget vægt der nu lægges på den slags vidensfabrikker i den globale vidensøkonomi.

Tak til Michael Hardt, Kathi Weeks, Franco ‘Bifo’ Berardi, Colectivo Situaciones, Claire Fontaine, Stewart Martin og George Caffentzis for at dele deres intellektuelle ejendom hinsides pengeformen.

Jakob Jakobsen er redaktør af bogen: Bidrag til kritik af den politiske vidensøkonomi, der udkommer på forlaget Nebula den 24. oktober 2014.

Læs også Franco ’Bifo’ Berardis bidrag: »Skizo-økonomi« på Kontradoxa

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce