Annonce

MiljøAnalyser og kommentarer om klima- og miljøspørgsmål
Analyse
19. november 2012 - 12:04

Grøn omstilling i Danmark baseres på fossil eksport

Har Danmark som selvudnævnt grønt foregangsland et politisk ansvar for de enorme mængder fossile brændsler, der eksporteres ud af landet? Der er bred politisk enighed om at omstille til vedvarende energi indenfor landets grænser, men ingen debat om at mindske Danmarks fossile eksport.

Har Danmark ansvar for de fossile brændsler, der eksporteres ud af landet, og som er med til at øge den globale opvarmning? Det mener hverken formand for Folketingets Energiudvalg Steen Gade (SF) eller klima- og energiminister Martin Lidegaard.

Ifølge Martin Lidegaard løser vi ikke problemet med den globale opvarmning, ved at vi i Danmark stopper med at producere kulbrinter.

– Så længe der internationalt er efterspørgsel efter kul, olie og naturgas, vil der være store leverandører i Mellemøsten og andre dele af verden, som er parate til at opfylde behovet, siger Martin Lidegaard til Modkraft.

Denne holdning deler Steen Gade, der i en artikel i dagbladet Information har udtalt:

”Det er for så vidt ligegyldigt, om den gas, andre lande bruger, kommer fra Rusland eller fra Vendsyssel.” [1]

I opposition til dette standpunkt mener Per Clausen, Enhedslistens medlem af Folketingets Energiudvalg, at der eksisterer et modsætningsforhold mellem, at regeringen ønsker at være det gode eksempel for andre ved at gå forrest med omstillingen til vedvarende energi, og at den danske statskasse samtidig er økonomisk afhængig af fossil eksport.

– Vi skal begrænse udvindingen af fossile brændstoffer mest muligt og gøre os uafhængige af eksport af fossile brændstoffer, siger Per Clausen til Modkraft. 

Mere end selvforsynende med energi

Danmark er som det eneste EU-land mere end selvforsynende med energi. Det betyder kort fortalt, at der i Danmark udvindes mere olie og gas fra undergrunden og produceres mere strøm fra vindmøller, end hvad der forbruges af energi indenlands.

Det betyder ikke, at den udvundne olie og gas bruges indenfor landets grænser. Olien og gassen bliver derimod eksporteret og handlet på et internationalt marked, mens Danmark samtidig importerer store mængder af især kul, olieprodukter og råolie.

Ser man nærmere på den danske energibalance, blev der i 2011 importeret næsten lige så store mængder af råolie og olieprodukter, som der blev produceret indenlands. Ud af den samlede produktion og import var det kun en tredjedel, der blev forbrugt indenlands, mens de resterende to tredjedele blev eksporteret ud af landet. [2]

Begrebet selvforsynende er derfor i denne sammenhæng en abstrakt forståelse af, at man i Danmark vil kunne opretholde det eksisterende energiforbrug med de brændsler, der udvindes indenfor territoriet, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

Grønne visioner indenfor landets grænser

En stor del af det danske energiforbrug kommer i dag fra fossile brændsler. I 2011 kom kun 22% af det samlede energiforbrug fra vedvarende energi. Til sammenligning kom 38% fra olie, 20% fra naturgas og 18% fra kul. Denne fossile afhængighed er der i dag bred politisk enighed om skal ændres.

I energiaftalen fra marts 2012, der er en aftale indgået af samtlige partier i Folketinget på nær Liberal Alliance, er parterne enige om, at der skal ske en omstilling, så den danske energiforsyning dækkes af vedvarende energi. I aftalen fastlægges konkrete energipolitiske initiativer, der skal sikre omstillingen væk fra fossile brændsler indenfor Danmarks grænser.

Derimod nævnes det ikke en eneste gang, hvilke planer der er for den fortsatte udvinding af fossile brændsler til eksport.

Det samme gør sig gældende i regeringens energiudspil fra 2011, ”Vores Energi”. Her understreger regeringen, at den vil ”fremtidssikre det danske samfund ved at skabe en grøn økonomi i vækst og omstille til et energi- og transportsystem baseret på 100 procent vedvarende energi i 2050”. Det fremhæves, at Danmark skal være det gode eksempel, der inspirerer resten af verden til at gøre en indsats mod klimaforandringerne.

”Danmark er et rigt land med en stabil økonomi. Derfor både kan og vil vi gå foran. Det kræver politisk handlekraft at igangsætte en omstilling væk fra fossile brændsler. Den aktuelle økonomiske krise i store dele af verden har gjort de politiske udfordringer større, men det vil være en fejl, hvis det sætter omstillingen på stand by.” [3]

Martin Lidegaard fremhæver da også, at ”vi har vedtaget de mest ambitiøse energi- og klimamålsætninger i Europa, og med energiaftalen har vi vist, at vi følger målsætningerne op med konkrete initiativer. Det giver genhør internationalt, hvor rigtig mange lande ønsker at besøge Danmark for at høre om vores erfaringer eller købe grønne danske produkter”.

Milliarder til statskassen

Energistyrelsen udgiver hvert år en opgørelse over Danmarks olie‐ og gasproduktion det foregående år. I den seneste rapport vurderes de samlede indtægter til staten fra olie- og gasudvinding at ligge på 30,6 mia. kr. i 2011.[4]

Indtægter i den størrelsesorden har afgørende betydning for statens finanser. I 2011 var statens samlede indtægter således 635,5 mia. kr., hvilket betyder at næsten 5% kom fra olie- og gasindtægter.[5]

Figur: Udviklingen i statens indtægter fra olie- og gasudvinding i årene 1972‐2011.

Måske gas til 100 år

For at sikre statens indtægter fra den fossile udvinding på længere sigt oprettede man i 2005 Nordsøfonden. Nordsøfonden er den danske stats olie- og gasselskab, der har til formål at varetage statens deltagelse i olie- og gaslicenser. Den skal sikre en langsigtet og økonomisk bevidst efterforsknings- og produktionsindsats i Danmark med et højt økonomisk udbytte for staten.

Siden 2005 har Nordsøfonden derfor været statens deltager med 20% i alle nye licenser til efterforskning og udvinding af fossile brændsler.

Udover at være involveret i udvinding af fossile brændsler i Nordsøen er Nordsøfonden partner i et efterforskningsprojekt, der udfører prøveboringer efter skifergas i Nordjylland og Nordsjælland. Det sker i samarbejde med det multinationale olieselskab Total. Håbet er fra Total og Nordsøfondens side at kunne igangsætte en kommerciel udvinding af skifergas, når prøveboringerne er færdiggjort.

Endnu er det uvist, hvor meget gas der er gemt i skiferen. Det amerikanske energiagentur EIA vurderer, at Danmark potentielt har op til 650 milliarder kubikmeter skifergas i undergrunden, en mængde, der er mere end ti gange større end de danske lagre af konventionel naturgas. Hvis denne vurdering holder stik, vil Danmark potentielt kunne fortsætte sin økonomiske afhængighed af fossil udvinding op til 100 år ud i fremtiden. [6] 

Der er altså ingen planer om at nedtrappe eller afvikle udvindingen af fossile brændsler i Danmark, og der er ifølge klima- og energiminister Martin Lidegaard ”meget bred opbakning i Folketinget til det synspunkt, at de danske ressourcer af olie og gas skal udnyttes til størst mulig gavn for det danske samfund og samfundsøkonomien.”

Lidegaard fremhæver, at det er hans opgave at sikre, ”at samfundet får så stort et udbytte som muligt af olie- og gasressourcerne i den danske undergrund. Olie- og gasaktiviteterne skaber arbejdspladser og råderum for øget velfærd og den grønne omstilling i energiforsyningen”.

Til gavn for grøn omstilling?

Spørgsmålet er, om omstillingen til en bæredygtig udvikling er afhængig af fossile indtægter, eller om udfasningen af vores fossile produktion er en nødvendighed for omstillingen.

I Enhedslisten mener man, at Danmark har et ansvar for eksporten, og at ”vi skal gøre os uafhængige af eksport af fossile brændstoffer”.

Spørger man derimod klima- og energiministeren, er omstillingen til et bæredygtigt energisystem en proces, hvor vi i mange år endnu vil have behov for at bruge kul, olie og gas herhjemme:

– Olie og gas vil derfor spille en rolle i energiforsyningen i mange år endnu, men det råderum, som vores hjemlige produktion skaber til samfundsøkonomien og i form af statslige indtægter, kan bidrage til den grønne omstilling, siger Martin Lidegaard.[2] En oversigt over Danmarks årlige energistrømme kan findes på Energistyrelsens hjemmeside på: http://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Statistik_og_noegletal/Aarsstatistik/Sider/Forside.aspx

[3] ”Vores Energi”, Regeringen, november 2011.

[4] ”Danmarks olie- og gasproduktion 2011 – Olie- og gasproduktion samt anden anvendelse af undergrunden”, Energistyrelsen.

[5] ”Budgetoversigt 1”, Finansministeriet, maj 2012.

[6] Se artikel i Ingeniøren den 27. september 2011: Nordjylland kan gemme på nyt dansk gaseventyr

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce