Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Vejen til socialisme
14. januar 2014 - 14:37

Frihed, lighed og socialisme

Socialistisk, demokratisk og grønt. Forslag til principprogram for Enhedslisten.

Begrundelse

Enhedslistens principprogram skal være kort, klart, indholdsrigt, principielt og politisk. Det skal vise retningen for vores politik og på den måde være et konkret arbejdsredskab. Forslaget er så kort, at der er god plads til at foreslå korte og indholdsrige tilføjelser uden at komme op på de 10 sider.

Forslag

Enhedslisten – de rød-grønne er et socialistisk, demokratisk og grønt parti, som arbejder politisk i overensstemmelse med dette principprogram, et parti, hvor alle er lige, og ingen er mere lige end andre.

Enhedslisten bruger alle fredelige midler for at medvirke til at afskaffe kapitalismen og indføre et socialistisk samfund, hvor alle yder efter evne og nyder efter behov, et samfund, hvor alle har information om og adgang til at være medbestemmende om alle beslutninger, der påvirker dem.

Enhedslisten er imod EU, der er en centralistisk og udemokratisk struktur, som bl.a. har til formål at bevare kapitalismen, hindre en solidarisk udvikling og forhindre, at medlemslandene bliver socialistiske. Enhedslisten arbejder for, at Danmark forlader EU og at EU nedlægges.

Enhedslisten stemmer imod den mindste forringelse og for den mindste forbedring. Vi accepterer ikke studehandler og pakkeløsninger, hvor der tilbydes forbedringer mod, at vi til gengæld skal acceptere forringelser.

Enhedslisten støtter menneskerettighederne, både de sociale og frihedsrettighederne og forsvarer dem imod forsøg på at udvande dem. Enhedslisten støtter brugsret til boliger og huse i øvrigt og ejendomsret til personlige ejendele. Enhedslisten støtter ikke personers eller firmaers ejendomsret til boliger, som er andre menneskers hjem eller virksomheder, som andre mennesker arbejder i.

I kapitalismen er ejendomsretten til produktionsmidlerne samlet på ganske få hænder.

Kapitalismen er et økonomisk og socialt system, hvor kapitalejerne tilegner sig merproduktet skabt af arbejdernes arbejdsindsats, hvilket fører til kapitalakkumulationen – investering og ophobning af rigdom – hos ejerne. Produktionen tager form af varer til et marked (det er først med den hensigt at en ting/et produkt bliver til en vare) med det sigte at danne profit og fremme akkumulation.

Kapitalakkumulation søges fortsat i det uendelige. Kapitalen anerkender ingen grænser for dens selvekspansion - der er derfor ingen mængde af profit, ingen mængde af materialistisk rigdom og ingen mængde af forbrug, der enten er »nok« eller »for meget«.

Dens indre logik tilsiger, forstærket af konkurrencen, at enten må den vokse eller dø. Konkret vil der derfor foregå en konstant jagt på nye (natur)ressourcer og markeder, som udnyttes indtil de er udtømt eller udpint. Indbygget forældelse af produkter og brug-og-smid-væk-kulturen er dermed også en følge af kapitalismen.

I vores socialistiske samfundsmodel er kapitalismen afskaffet, og alle virksomheder og produktionsmidler er i demokratisk fælleseje, enten som foreningsejede kooperative virksomheder eller som offentlige virksomheder ejet af kommunen, flere kommuner i fællesskab, regionen eller staten. I det nuværende samfund arbejder Enhedslisten også for at udbrede og støtte de demokratiske ejerformer i alle brancher.

Enhedslisten er for en universel skattefinansieret velfærdsmodel, hvor alle yder efter evne og nyder efter behov. Alle uddannelser og hele sundhedsvæsnet skal være helt gratis for alle. Det gælder også tandlæge, psykologhjælp og al efteruddannelse.

Enhedslisten arbejder for, at alle skal have ret til en indkomst og ret til et job. Kortere og mere fleksibel arbejdstid er en af vejene til at sikre flere jobs.

Enhedslisten arbejder for en bæredygtig verden, hvor kommende generationer har samme muligheder som den nuværende, og hvor naturarealerne og biodiversiteten ikke begrænses, men øges.

Enhedslisten er imod en målsætning om fortsat økonomisk vækst i BNP, da den kun giver mening, hvis målet er at bevare kapitalismen, og da den alt andet lige er i strid mod en bæredygtig udvikling.

Enhedslisten arbejder for, at alle mennesker får ret til ren luft, fri for giftstoffer, og rene, sunde og tilstrækkelige fødevarer, og at alle dyr får ret til et liv, der er i overensstemmelse med deres natur.

Enhedslisten arbejder for at mindske transportens miljøbelastning, både af personer og af varer, dels ved at mindske overflødig transport, gennem mere lokal produktion, beskæftigelse og offentlig service, dels ved at fremme omlægning til transportformer med lavere miljøbelastning. Skattesystemet skal indrettes på en måde, der mindsker og ikke øger transporten.

Alle skal have ret til at indånde frisk luft uden farlige partikler. Hvis produktion eller trafik hindrer dette, så skal den stoppes eller omlægges fuldstændigt.

Enhedslisten arbejder for decentralisering og lokal selvbestemmelse, der respekterer menneskers individuelle og kollektive rettigheder og naturens rettigheder.

Enhedslisten er et feministisk parti, der arbejder for ligestilling af alle køn, og ikke mindst kæmper for kvindernes rettigheder og muligheder. Undertrykkelsen og diskriminationen skal afskaffes både i arbejdslivet, privatlivet og i vores uddannelsessystem. Enhedslisten arbejder for at fremme fællesskab og samarbejdskultur frem for machoorienteret hersker- og konkurrencekultur.

Enhedslisten er et antiracistisk parti, som arbejder for lige rettigheder for alle og peger på, hvordan racismen bruges af kapitalismen til at skabe kunstige skel blandt mennesker, for at hindre at de går sammen om at afskaffe kapitalismen. Enhedslisten er et antifascistisk parti, da fascismens voldelige, antidemokratiske og ultrakapitalistiske ideologi på alle punkter er det modsatte af Enhedslistens socialisme.

Enhedslisten arbejder for et politi, der tjener og hjælper befolkningen, bl.a. med at rykke ud og opklare forbrydelser, frem for at beskytte staten og kapitalen mod folkelige oprør.

Efter en revolution skal de tidligere kapitalister have præcis de samme rettigheder og muligheder som alle andre mennesker, men ikke flere.

I Enhedslistens samfund er demokratiet langt mere udbygget end det begrænsede demokrati under kapitalismen. Vores demokrati har direkte deltagelse for alle og en demokratisk styret økonomi og lige adgang til medierne, som er fællesejede og demokratisk styret.

Enhedslisten er et antimilitaristisk parti, der afviser, at Danmarks bidrag til verdensfreden skal være militært, eller at militæret under nogle omstændigheder skal kunne sættes ind imod befolkningen. Enhedslisten arbejder for fredelig konfliktforebyggelse og konfliktløsning.

Militærindustriens udvikling og propagandaen for at bruge militære løsninger er en konsekvens af kapitalismens skabelse af maksimal profit uden menneskelige hensyn.

Enhedslisten er imod levebrødspolitik og derfor gælder der et rotationsprincip for Enhedslistens ansatte og valgte politikere, der desuden alle tjener det samme, i form af en fastsat enhedsløn.

Enhedslisten er et selvstændigt parti, der selv fastsætter vores politik på alle områder. Samtidig deltager vi i samarbejde med bevægelser og partier i hele verden for at fremme den internationale solidaritet og en mere bæredygtig verden. ”

Jean Thierry er medlem af Enhedslisten i Nordvest, Jeanne Toxværd i Gentofte.


Se også Oversigt over indlæg på Modkraft om Enhedslistens principprogram-debat.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce