Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Kommentar
9. juli 2014 - 13:21

Folketingsmedlemmer skal opfordre til “ulovligheder”

Efter afsløringen af danske myndigheders tætte samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA har danske whi­st­le­blowere, der sæt­ter land frem­for stat, brug for politisk støtte.

Kære hård­t­ar­bej­dene med­lem­mer af fol­ke­tin­get.

Jeg håber I nyder sommerferien.

Nu er det over et år siden, at Edward Snow­den stod frem og afslø­rede at vest­lige efter­ret­ning­s­tje­ne­ster med NSA i spid­sen, i ly af mør­ket og den stærkt over­drevne ter­r­ortrus­sel, har smidt vores alle sam­mens hårdt til­kæm­pede ret­tig­he­der på histo­ri­ens mød­ding.

Pri­vat­li­vets fred er en saga blot og hvert ene­ste men­ne­ske i ver­den – inkl. i Dan­mark — er nu under mistanke for ikke-definerede for­bry­del­ser ind­til det mod­satte er bevist.

Og det er jo som bekendt pænt svært at bevise sin uskyld, når man ikke engang er anklaget.

Afslø­rin­ger om Dan­mark: Intet under­søgt; ingen holdt ansvarlige

Set fra Dan­mark har vi ved hjælp af Snow­dens doku­men­ter og hårdt jour­na­li­stisk arbejde, fun­det ud af, at det alt­om­fat­tende mas­se­over­våg­nings­ap­pa­rat er ble­vet brugt til at sabo­tere kli­ma­top­mø­det COP15 i Køben­havn – I ved, det der, hvor Lars Løkke skulle have fået en stor del af æren for, langt om længe at få en inter­na­tio­nalt bin­dende aftale om reduk­tion af CO2-udslippet, så vi kan få red­det Ver­dens fremtid.

Vi ved ikke ende­ligt om der var tale om, at NSA på egen hånd udførte spio­na­gen, eller om de fik hjælp af dan­ske efterretningstjenester/embedsfolk/enkeltpersoner. Men vi ved, at den poli­ti­ske vilje til at komme til bunds i sagen har været ikke-eksisterende, så intet er ble­vet under­søgt og ingen er ble­vet holdt ansvar­lige.

Lige­le­des ved vi, at Dan­mark er en del af den snævre inder­kreds af sam­ar­bejds­part­nere med NSA – 9 EYES. Vi har dog mere end almin­de­ligt svært ved at hitte ud af, hvil­ket lov­grund­lag der er for at vikle vores land ind i sådan noget – eller hvem der i givet fald har stemt for det. Men vi ved, at den poli­ti­ske vilje til at komme til bunds i sagen har været ikke-eksisterende, så intet er ble­vet under­søgt og ingen er ble­vet holdt ansvarlige.

Dette sam­ar­bejde er måske/måske ikke for­kla­rin­gen på, at Dan­mark er en aktiv med­spil­ler i et top­hem­me­ligt pro­gram der har til for­mål at suge enorme mæng­der data ud af de fibe­ro­p­ti­ske kab­ler der går ind og ud af vores land og vide­re­give dem til NSA, der – lige­som dan­ske tje­ne­ster – ope­re­rer uden skyg­gen af seri­øst tilsyn.

Flere af de poli­ti­kere der har stemt for den lov, der åben­bart skal fore­stille at give lov til dette – på trods af at det helt åben­bart er i strid med grund­loven, som de har svo­ret over­holde – har efter­føl­gende udtalt, at de ikke anede, hvad det var, de stemte om, hvis de da over­ho­ve­det kunne huske at have stemt om det (!).

Vi ved ikke, om Dan­mark får noget som helst ud af dette sam­ar­bejde – og om det i givet fald på nogen måde går lige op med den pris, vi beta­ler for at knæle for Big Bro­t­her, men vi ved, at den poli­ti­ske vilje til at komme til bunds i sagen har været ikke-eksisterende, så intet er ble­vet under­søgt og ingen er ble­vet holdt ansvarlige.

På trods af at Dan­mark fuld­stæn­dig har under­ka­stet sig USAs over­våg­nings­v­an­vid, er det sam­ti­dig ble­vet afslø­ret, at vi sta­dig er blandt de lande (ca. alle i hele ver­den) som NSA mener, de har lov til at spio­nere mod.

Side­lø­bende med Snow­dens afslø­rin­ger har vi lært, at det var USA – ikke Dan­mark – der bestemte, hvad vores poli­tik på kryp­te­rings­om­rå­det skulle være; i så høj en grad, at embeds­vær­ket gik bag om ryg­gen på sin egen mini­ster og ændrede udspil­let på områ­det 180 gra­der – og at man efter­føl­gende gjorde alt, hvad man kunne, for at holde dette skjult for offent­lig­he­den. Utvivl­s­omt i strid med lov­giv­nin­gen om aktindsigt.

Vi ved ikke, hvor­for dan­ske poli­ti­kere afgav suveræ­ni­tet på den måde, men vi ved, at den poli­ti­ske vilje til at komme til bunds i sagen har været ikke-eksisterende, så intet er ble­vet under­søgt og ingen er ble­vet holdt ansvarlige.

Tyskland-Danmark 1:0

Nå, til­bage til nuti­den. Uhel­dig­vis har I jo nær­mest ødelagt mulig­he­derne for, at jour­na­li­ster og andre menings­fuldt kan søge – og opnå – aktind­sigt i, hvad sta­ten ren­der og laver, og det ser ikke ud til, at I som Fol­ke­ting har tænkt jer at gøre som i fx Tys­kland, hvor de er i fuld gang med en ret seriøs under­sø­gel­ses­kom­mis­sion, der under­sø­ger NSA-overvågningen af Tys­kland og – mindst lige så vig­tigt – tyske efter­ret­ning­s­tje­ne­sters mere eller min­dre lov­lige sam­ar­bejde med NSA.

Her ind­kal­der man vid­ner, i før­ste omgang tek­no­lo­gi­eks­per­ter fra hele ver­den, i sid­ste uge NSA-whistleblowerne Wil­liam Bin­ney og Tho­mas Drake og om et par måne­der nogle af de jour­na­li­ster, der er gået for­rest i at afdække NSA & Co’s for­bry­del­ser mod den glo­bale offentlighed.

Man har også arre­ste­ret en med­ar­bej­der i den tyske efter­ret­ning­s­tje­ne­ste for at have spio­ne­ret mod Tys­kland for USA, og man taler nu om, at det er tid til at iværk­sætte en kontraspionage-efterforskning (det er sådan noget, vi har PET til her­hjemme, men PET har i samme peri­ode haft travlt med først ulov­ligt at få adgang til per­son­lige oplys­nin­ger om Pia Kjær­s­gaard og der­næst at skærme de ansvarlige).

I Tys­kland er de i øvrigt også seri­øse nok til at have en for­fat­nings­dom­stol, som kan komme efter lov­gi­vere, hvis det viser sig, at deres lovs­jusk er i strid med den tyske grundlov.

Her­hjemme er der der­i­mod bare ingen grund til at antage – at rege­rin­gen vil tage pro­ble­met seri­øst.

Kun whi­st­le­blowere kan hjælpe os nu

Det sæt­ter jo desværre os, dan­skerne, og jer, de ansvar­lige fol­ke­tings­med­lem­mer, i den kede­lige situ­a­tion, at cirka den ene­ste mulig­hed vi har for nogen­sinde at komme til bunds i sagen om over­våg­ning af dan­skere er, hvis whi­st­le­blowere internt i vores egne efterretningstjenester/ministerier/teleselskaber osv. læk­ker doku­men­ter, der bevi­ser ulov­lig­he­der, uet­isk adfærd, kor­rup­tion, spio­nage til for­del for “frem­mede mag­ter” osv.

En enkelt tid­li­gere ansat i For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste har så småt taget bla­det fra mun­den og har til Ber­ling­ske Tidende udtalt at:

“Går man til­bage til 2. Ver­denskrig, gjaldt det natio­nens over­le­velse. Der var ingen moral­ske skrup­ler. Siden da er vi kom­met ind på en gli­de­bane, hvor man kan bruge resul­ta­terne til alt muligt andet, inklu­sive til at finde ud af, hvor mange fad­bam­ser en tid­li­gere stats­mi­ni­ster har druk­ket”
(link)

Det er en fin start og den pågæl­dende per­son fortje­ner al hæder og ære for tage hul på byl­den. Men det er som han/hun ved, som vi ved og som selv I fol­ke­tings­med­lem­mer ved kun en meget lille top af et meget stort isbjerg.

Der sid­der dusin­vis af men­ne­sker i tje­ne­sterne osv. der­ude, som på ingen måde bry­der sig om at vide det, de ved – fordi de ved, at det som de og deres che­fer fore­ta­ger sig ikke burde finde sted i et sam­fund, der kal­der sig demo­kra­tisk. Mange af dem over­ve­jer seri­øst at gå til pres­sen (eller andre… ) med doku­men­ta­tion, men de har set, hvor­dan Snowden-sagaen har udspil­let sig (og før den, hvor­dan andre whistleblower-historier har udspil­let efter samme ska­be­lon: Medi­erne fat­ter ikke ret meget, poli­ti­kerne tæn­ker kun på rød stue/blå stue; de ene­ste der bli­ver straf­fet, er whi­st­le­blowe­ren selv – ikke de der er ansvar­lige for de for­bry­del­ser, der afsløres.

Fol­ke­tings­med­lem­mer må gå forrest

Det kan I, kære fol­ke­tings­med­lem­mer, være med til at lave om på. I kan — offent­ligt — opfor­dre whi­st­le­blowere til at infor­mere offent­lig­he­den om de ulov­lig­he­der osv, de har kend­skab til.

Og I kan – offent­ligt – love, at når det så sker (og dét gør det!) så vil I lade rød/blå stue være rød/blå stue, og for en gangs skyld være jeres opgave vok­sen og kræve, dels at der pla­ce­res et poli­tisk og juri­disk ansvar og dels, at vi for en gangs skyld kom­mer til bunds i sagerne.

Hvis man skal være lidt pes­si­mi­stisk, så er det selv­føl­ge­lig rig­tigt, at både de dan­ske medier selv for­længst burde have skre­vet et hav af ledende artik­ler, der råbte og skreg på whi­st­le­blowere – og det er også rig­tigt, at da jeg til­bage i novem­ber 2013 sam­men med en ret impo­ne­rende flok inter­na­tio­nale whi­st­le­blowere havde en kro­nik a la denne her i bl.a. Dag­bla­det Infor­ma­tion, var der ikke én af de fol­ke­tings­po­li­ti­kere, jeg sendte den til, der havde tid/lyst/mod til være medunderskriver.

Men nu ER der jo gået et godt stykke tid – og Se & Hør skan­da­len har jo haft en vis effekt - så for nu at tage optimist-hatten på et øjeblik, så ser det rent fak­tisk ud til, at medi­erne er ved at have lært en smule. Det der i star­ten blev mod­ta­get med lige­gyl­dig­hed eller ren dæmo­ni­se­ring af whi­st­le­blowe­ren, har nu udvik­let sig til noget der (7–9-13) min­der om reel inter­esse i Snowden/NSA-affæren, en medium pri­o­ri­te­ring af res­sour­cer og – næsten ikke til at tro – en sund skep­sis mod magt­ha­vere, der er fulde af løgn.

Lige­le­des ved jeg fra efter­hån­den en hel del sam­ta­ler med nogle af JER, fol­ke­tings­med­lem­merne, at flere af jer, end man umid­del­bart skulle tro, er vildt trætte af at blive holdt for nar. Mere end en hånd­fuld af jer fra fire for­skel­lige par­tier har direkte for­talt, at I ville ønske, der var en dansk “Snow­den”, der stod frem, fordi det ville gøre det muligt for jer at tage kam­pen mod (især) nogle af jeres egne par­ti­toppe, som febrilsk for­sø­ger at feje hele skan­da­len ind under gulvtæppet.

Indrøm­met — at støtte whi­st­le­blowere er nok ikke dét, der sik­rer én top­po­sten i Bruxel­les  (om det så er EU eller NATO), eller det der gør én mest popu­lær hos depar­te­ments­che­ferne i de mini­ste­rier, alle ved, kører deres eget løb, mens mini­ste­ren bli­ver sat til at lyve for Fol­ke­tin­get. Men helt ærligt: who cares? Det var jo ikke DERFOR I gik ind i poli­tik i sin tid.

Arbej­der I for lan­det eller staten?

Men, men, men… Det er jo ULOVLIGT at lække for­tro­lige oplys­nin­ger? Tjah… Al civil uly­dig­hed er tek­nisk set ulovligt. Det var også ulov­ligt at være mod­stands­mand under Anden Ver­denskrig eller at sidde foran i bus­sen, hvis man var sort i USA for ikke så fryg­te­ligt mange årtier siden.

Hvis det, man læk­ker, er doku­men­ta­tion for for­bry­del­ser, magt­mis­brug, kor­rup­tion eller lig­nende, er “ska­den” ved at bryde sin tavs­heds­pligt mini­mal hvis ikke lige­gyl­dig, i for­hold til den gavn man gør ved at få ret­tet op på ting, der aldrig burde have fun­det sted. Det er et af de til­fælde, hvor man vir­ke­lig skal gøre op med sig selv, om man arbej­der for sit land eller bare for sin stat.

Hvis man som sam­fund gerne vil stoppe “ulov­lige” læka­ger af for­tro­ligt mate­ri­ale, kunne man jo i før­ste omgang lade være med at gøre ting, der ikke tåler dagens lys (hvis man som magt­ha­ver ikke har noget at skjule, har man ikke noget at frygte, vel?), lige­som man for længst kunne have ind­ført en whistlerblower-ordning i Dan­mark, hvor ansatte i rele­vante myn­dig­he­der i ro og mag kunne gå hen og anmelde tvivls­omme ting og sager. Men der er vi der­sværre ikke — endnu i hvert fald.

Så der­for, lad os da få en dansk “Snow­den”  (eller endnu bedre: flere!)

Doku­men­ta­tion tak!

Det kunne det være super, hvis I som fol­ke­tings­med­lem­mer helt kon­kret lagde navn til at opfor­dre ansatte i rele­vante dan­ske tje­ne­ster osv til at lække doku­men­ta­tion for:

  1. Dansk del­ta­gelse i ulov­lige over­våg­nings­pro­gram­mer, her­un­der pro­gram­mer der stri­der mod den dan­ske grundlov

  2. Dansk med­vir­ken til– eller accept af frem­mede lan­des suveræ­ni­tetskræn­kel­ser mod Danmark

  3. Dansk del­ta­gelse i regi­stre­ring af lov­lig poli­tisk virksomhed

  4. Dansk med­vir­ken til mord på civile i lande vi ikke er krig med, her­un­der med­vir­ken til dro­ned­rab i lande vi ikke er i krig med

  5. Dansk del­ta­gelse i offen­sive cybe­ro­pe­ra­tio­ner (hack­ing) mod lande vi ikke er i krig med

Hvis du som fol­ke­tings­med­lem kan bakke op om at opfor­dre whi­st­le­blowere til at doku­men­tere sådanne ting, så send mig en mail på mail@peterkofod.dk – så opda­te­rer jeg artik­len her.

Hvis du er jour­na­list og lige­le­des kan bakke op om det, så send mig også en mail (men skriv også selv en artikel/leder om beho­vet for whistleblowere).

Hvis du er kom­mende whi­st­le­blower så brug et par dage på at tænke over, både hvor­dan du rent fak­tisk vil gøre det — både rent tek­nisk, hvis du ikke vil opda­ges — og også på, om det nu er det værd. Histo­rien viser, at sta­ten vil bruge enorme res­sour­cer på at knuse dig, så du skal være ret sik­ker på, hvad du gør — og hvor­for. Hvis du væl­ger at træde frem, ved du på til gen­gæld have histo­rien på din side.

Hvis du er en gan­ske almin­de­lig bor­ger der – lige­som jeg og en stor hånd­fuld (ind­til videre ano­nyme) fol­ke­tings­med­lem­mer – er vildt træt af vores dys­funk­tio­nelle poli­ti­ske system, så skriv under på denne til­hø­rende under­skrift­sind­sam­ling.

Brug hash­tag­get #Whi­st­leDK på Twit­ter — tweet meget gerne direkte til jour­na­li­ster og fol­ke­tings­med­lem­mer (liste over fol­ke­tings­med­lem­mer på Twit­ter)

Hvis fol­ke­tings­med­lem­mer eller jour­na­li­ster skulle finde på at bakke op om opfor­drin­gen til whi­st­le­blowing, vil både artik­len og under­skrift­sind­sam­lin­gen blive opdateret.

UPDATE 9/7: Uffe Elbæk, fol­ke­tings­med­lem for Alter­na­ti­vet (og tidl. kul­tur­mi­ni­ster) blev den før­ste der bak­ker op om initiativet.

Han skri­ver på Twitter: »Støtter dette initiativ, under forudsætning af, at alle formelle kanaler er brugt for at få informationer frem«.

Dette indlæg har tidligere været bragt på DenFri.dk.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce