Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Vejen til socialisme
8. januar 2014 - 11:36

Det enkle

Nyt forslag til Enhedslistens principprogram – to A4-sider langt.

1

Enhedslisten står for lighed og retfærdighed. Vi går ind for socialisme og demokrati. Vi kæmper for miljøet og mod alle former for diskrimination.
Vi står for frihed i fællesskab, og derfor er vi imod kapitalisme, imperialisme, krig, racisme, islamofobi og fascisme.

Vores mål er, at omdanne samfundet og skabe et socialistisk samfund. Vores vision er et fællesskab, hvor alle yder efter evne og nyder efter behov. Et fællesskab, hvor den kollektive lighed og frihed er basis for den enkeltes frie udfoldelse af sit potentiale og livsønsker.

2

Den globale kapitalisme er i krise. De rige har siden 1980'erne iværksat en nyliberalistisk offensiv for at sikre profit, rigdom og privilegier til trods for krisen. Derfor vil de tilbagerulle de velfærdsgevinster, som arbejderklassen gennem sin politiske og økonomiske kamp har skabt.

Også den danske velfærdsstat er under et brutalt angreb, og Enhedslisten opfatter, at forsvaret for solidarisk velfærd er en afgørende kamp. Enhedslisten ønsker at være et samlingspunkt for alle, som vil være med i forsvaret af velfærden og fællesskabet.

3

Vi er demokrater, fordi vores mål er, at alle mennesker har direkte indflydelse på deres liv, arbejde, bolig og lokalsamfund. Ytringsfrihed og demokratisk debat er fundamentalt for Enhedslisten i vores bestræbelser for at alle mennesker får indflydelse.

Vi ønsker et samfund, hvor demokratiet er udstrakt til offentlige og politiske institutioner, til økonomien og arbejdspladserne, således at befolkningen selv styrer via direkte demokrati.

Vi deltager i demokratiske parlamentariske strukturer med det mål at udvide dem, gøre dem gennemsigtige og øge deres indflydelse over samfundet. Vi opfatter, at en forandring af samfundet er en omfattende, revolutionerende og demokratisk proces, hvori flertallets aktive deltagelse, i såvel befolkning som de parlamentariske organer, er en forudsætning for forandringer.

4

Vi er socialister, fordi vores mål er at afskaffe kapitalismen. Vi vil skabe et samfund, hvor opfyldelsen af menneskelige behov er altafgørende, i modsætning til det det nuværende samfund, som er er drevet af jagten på privat profit og berigelsen af nogle få.

Klodens naturlige rigdom vil sammen med fabrikker, produktions- og distributionsmidler blive ejet i fællesskab og demokratisk styret af befolkningen som helhed, snarere end at blive ejet og kontrolleret af et lille mindretal, hvis eneste interesse er at berige sig selv.

5

Vi er feminister, fordi vores samfundsvision indebærer, at en fuldstændig menneskelig frigørelse også betyder, at det ene køn ikke er udsat for den undertrykkelse, sexisme og udnyttelse, som kvinder i dag oplever. Vi tydeliggør vores feminisme, fordi de historiske erfaringer viser, at den fulde frigørelse af kvinder ikke automatisk følger socialisering af økonomien.

6

Vi er miljøforkæmpere, fordi vi anerkender, at hvis menneskeheden skal overleve, må vi etablere et bæredygtigt forhold til resten af den naturlige verden – som vi er en organisk del af og afhænger af. Vi anerkender, at en økonomi baseret på at opnå maksimal fortjeneste til den laveste pris på kortest mulig tid ødelægger vores planet.

Den nuværende drift af industri og økonomi er helt uforenelig med opretholdelsen af økosystemet, fordi det gennem voksende tab af bio- og agro-mangfoldighed, udtømning af ressourcer og fossilt baseret energi, skaber global opvarmning.

Planetens fremtid kan kun sikres gennem en bæredygtig, kulstoffattig industriel base, designet til at opfylde folks behov på global basis.

7

Vi er imod alle former for forskelsbehandling, hvad enten det er på grundlag af klasse, køn, race, svækkelse, seksuel orientering, kønsidentitet, nationalitet, religion, alder eller politik.

Den nuværende nyliberale udvikling forstærker forskelsbehandling og diskrimination, og vi er imod enhver forfølgelse og undertrykkelse. Vi støtter indførelsen af lovgivning og sociale ydelser som understøtter kampen for ens behandling.

Intet samfund er retfærdigt og lige, hvis nogle mennesker ikke får den nødvendige støtte til at nå deres fulde potentiale.

8

Vi arbejder for og støtter stærke, kampduelige, demokratiske fagforeninger uden pamperi. Fagforeninger der kæmper for fuld beskæftigelse, bedre lønninger, for bedre levestandard, for bedre arbejdsvilkår og tryghed i ansættelsen. Vi mener, at styrken opbygges i fællesskabet på arbejdspladsen.

Enhedslisten ønsker at samle de aktive, som gør en forskel i at styrke sammenholdet, organisere faglige aktiviteter og gå i spidsen for den faglige kamp.

Vi anser strejke (herunder masse/generalstrejker), blokader, arbejdspladsbesættelser og solidaritet mellem arbejdstagere (i forskellige fagforeninger og/eller arbejdspladser) som legitime kollektive kampskridt, der kan forhindre fyringer og nedskæringer eller forbedre vilkårene og på sigt være et afgørende element i den samfundsmæssige forandring.

9

Vores politiske praksis er demokratisk, mangfoldig og inkluderende. Vi er et åbent og udogmatisk parti for alle som vil være med i kampen mod nyliberalismen og for fællesskabet. Vores organisering i arbejderklassen tager afsæt i dens behov, og vi er forpligtet til at indlede en dialog og konstant finde nye måder at arbejde på.

Vi anerkender behovet for selvorganisering i arbejderklassen og dens mangfoldige grupper. Vi vil føre kampagner, mobilisere og støtte hverdagens kampe. Enhedslistens evne til at være en organisk del af de kampe og bevægelser, som fremmer arbejderklassens interesser, er afgørende for vores succes.

10

Vi stiller op til valg i Folketing, regioner og kommuner, og tilbyder vælgerne et alternativ til venstre - hvor alle folkevalgte vil tage en gennemsnitsløn og er ansvarlig over for Enhedslisten.

Vi opfatter valgene som vigtige styrkeprøver og den parlamentariske scene som en afgørende politisk kampplads. Samtidig har vi en erkendelse af, at det ikke er den eneste eller nødvendigvis vigtigste kampplads, da magten i et kapitalistisk samfund primært findes i økonomien og i ikke-parlamentarisk styrede strukturer.

Vi tilstræber at vinde politisk magt for at fremme arbejderklassens interesser ud fra princippet om, at »vi stemmer for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse«. Vi vil ikke deltage i statslige koalitioner med kapitalistiske partier på lokalt eller nationalt plan.

11

Vi er et internationalistisk parti. Der er ingen nationale løsninger på de problemer, som menneskeheden står overfor. Kapitalismen er et globalt system, hvor den herskende klasse er organiseret i jagten på flere rigdomme og magt, fx via NATO og EU. Derfor er international solidaritet og en global organisering af arbejderklassen og venstrefløjen essentiel for Enhedslisten.

Vi vil samarbejde med venstrefløjen og bevægelser i Europa og internationalt, der deler vores mål. Vi vil lære af erfaringerne fra parter og bevægelser, som har udfordret nyliberale økonomiske politik.

Enhedslisten arbejder for at Danmark udmeldes af NATO og EU. Vi bekæmper imperialistiske krige og militære interventioner og går ind for en drastisk reduktion af de militære udgifter til gavn for sociale udgifter og for en udenrigspolitik baseret på fred og lighed. 

Begrundelse

Hvorfor stiller vi et helt nyt forslag? Det korte svar er, at det fremlagte fra arbejdsgruppen nedsat af hovedbestyrelsen mere ligner en intropjece end et principprogram. Vi mener, at det godt kan lade sig gøre, at skrive et principprogram på små to sider.

For os ligger principprogrammets styrke i klarheden, således at alle kan læse og forstår det, samtidig med at det er tydelige guidelines for Enhedslistens valgte, ansatte og medlemmer.

Vores program er et åbent venstreorienteret program, der skal kunne rumme alle medlemmer i Enhedslisten i dag og flere til. 

Vi har fravalgt de store analyser af den globale og danske kapitalisme, fordi de analyser bedre egner sig til grundigere analyse og debat. Vi har bevidst fravalgt, at tage stilling til den præcise formulering af statens rolle og den revolutionære forandring/omvæltning.

Vi mener ikke, at dette spørgsmål er afgørende i dag, og slet ikke en skillelinje, hvem Enhedslisten skal omfatte. Vi synes, at det vigtigste er, at principprogrammet kan rumme alle venstreorienterede, som vil kæmpe for velfærden og mod nyliberalismen.

Jakob Nerup, Jan Hoby og Susanne Flydtkjær er medlemmer af Enhedslisten på henholdsvis Frederiksberg, Østerbro og i Aalbor

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce